Bannery TOP

Komisja przedstawia kluczowe projekty dotyczące infrastruktury energetycznej

Komisja Europejska przyjęła listę 195 kluczowych projektów dotyczących infrastruktury energetycznej, będących przedmiotem wspólnego zainteresowania.

 

Jako podstawowe elementy unii energetycznej UE przyczynią się do osiągnięcia europejskich celów w zakresie energii i klimatu. Komisja Europejska przyjęła dziś listę 195 kluczowych projektów dotyczących infrastruktury energetycznej. Jako podstawowe elementy unii energetycznej<http://ec.europa.eu/priorities/energy-union/index_en.htm> UE pomogą osiągnąć europejskie cele w zakresie energii i klimatu. Projekty te – tzw. projekty będące przedmiotem wspólnego zainteresowania (PWZ) – umożliwią stopniowe budowanie unii energetycznej poprzez integrację regionalnych rynków energii w Europie oraz dywersyfikację źródeł energii i tras przesyłu. Przyjęte dziś PWZ przyczynią się także do zakończenia izolacji energetycznej niektórych państw członkowskich. Dzięki realizacji tych projektów zwiększy się poziom odnawialnych źródeł energii w sieci energetycznej, a tym samym nastąpi spadek emisji dwutlenku węgla. PWZ korzystają z przyspieszonych procedur wydawania pozwoleń, lepszych warunków regulacyjnych i mogą się kwalifikować do wsparcia finansowego ze środków instrumentu „Łącząc Europę”.

W ramach tego instrumentu przeznaczono 5,35 mld euro na transeuropejską infrastrukturę energetyczną w latach 2014–2020. Środki te pomogą szybciej wdrożyć projekty będące przedmiotem wspólnego zainteresowania i uczynić je bardziej atrakcyjnymi dla inwestorów. Komisarz do spraw polityki klimatycznej i energetycznej Miguel Arias Cañete powiedział: „Nowoczesna i niezawodna infrastruktura energetyczna ma zasadnicze znaczenie dla swobodnego przepływu energii w całej Europie. Te projekty pomogą nam zintegrować nasze rynki energii, zdywersyfikować źródła energii i trasy przesyłu oraz położyć kres izolacji energetycznej niektórych państw członkowskich. Poza tym przyczynią się do zwiększenia poziomu odnawialnych źródeł energii w sieci energetycznej, co przełoży się na spadek emisji dwutlenku węgla. Przemiany sektora energetycznego w Europie będą wymagały miliardowych inwestycji w infrastrukturę strategiczną. Wymienione na liście projekty przyczynią się do zapewnienia, by nasze fundusze służyły wyznaczonemucelowi, jakim jest zapewnienie obywatelom UE dostaw ekologicznej i przystępnej cenowo energii”.


Obecna lista projektów stanowi aktualizację listy PWZ przyjętej w październiku 2013 r. i obejmuje 108 projektów dotyczących energii elektrycznej, 77 dotyczących gazu, 7 – ropy naftowej i 3 dotyczące inteligentnych sieci. Właściwą równowagę pomiędzy projektami w dziedzinie energii elektrycznej i gazu osiągnięto m.in. dzięki wyraźnemu określeniu projektów priorytetowych w kontekście regionalnym.

Projekty te skorzystają z szeregu udogodnień:
*   większej przejrzystości i lepszych konsultacji społecznych
*   przyspieszonych procedur wydawania pozwoleń (nieprzekraczalny termin trzech i pół lat)
*   lepszych, szybszych i usprawnionych ocen oddziaływania na środowisko
*   jednego właściwego organu krajowego, który będzie działać jako punkt kompleksowej obsługi wniosków o pozwolenie
*   usprawnionego rozpatrywania przez organy regulacyjne przez zastosowanie podziału kosztów w zależności od korzyści netto oraz zachęt regulacyjnych
*   możliwości otrzymania wsparcia finansowego w ramach instrumentu „Łącząc Europę”, w formie dotacji lub innowacyjnych instrumentów finansowych.

Aby dany projekt mógł zostać umieszczony na liście, musiano wykazać, że: przyniesie znaczne korzyści co najmniej dwóm państwom członkowskim, przyczyni  się do integracji rynku i zwiększenia konkurencyjności, zwiększy bezpieczeństwo dostaw i ograniczy emisje CO2.

Infrastruktura energetyczna z zasady powinna być finansowana przez rynek oraz z opłat taryfowych wnoszonych przez użytkowników sieci. Jednak aby sprostać ogromnym wyzwaniom związanym z inwestycjami, UE utworzyła fundusze, takie jak instrument „Łącząc Europę” i Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS), które umożliwią zmobilizowanie niezbędnych inwestycji.

W ramach instrumentu „Łącząc Europę” w latach 2014–2015 przeznaczono 797 mln euro na współfinansowanie badań i prac budowlanych pomagających wdrożyć projekty będące przedmiotem wspólnego zainteresowania (PWZ). 13 projektów z pierwszej listy z 2013 r. zostało dotychczas ukończonych lub zostanie ukończonych do końca 2015 r. 62 inne projekty powinny zostać ukończone do końca 2017 r.

Komisja znacznie przyczyniła się w przypadku wielu z tych projektów do ich uruchomienia, poprzez działania polityczne i ułatwianie porozumień między różnymi krajami lub poprzez udzielanie technicznego albo finansowego wsparcia projektom. Lista PWZ będzie aktualizowana co dwa lata w celu uwzględnienia nowych projektów, których realizacja okaże się konieczna, i usunięcia tych, które się zdezaktualizowały. Kontekst Ogromne zapotrzebowanie na inwestycje w infrastrukturę energetyczną to jedna z przyczyn, dla których w 2011 r. przedstawiono wniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie wytycznych dotyczących transeuropejskiej infrastruktury energetycznej (wytyczne TEN-E). Wytyczne TEN-E stanowią strategiczne ramy dla długoterminowej wizji infrastruktury energetycznej UE i wprowadzają ideę projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania. Określono w nich dziewięć priorytetowych korytarzy infrastruktury strategicznej w zakresie energii elektrycznej, gazu i ropy, a także trzy ogólnounijne priorytetowe obszary infrastrukturalne dla autostrad elektroenergetycznych, inteligentnych sieci i sieci przesyłu dwutlenku węgla.

Komisja poparła ostateczną listę projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania po szczegółowej identyfikacji i ocenie, które przeprowadziły  grupy regionalne powołane na podstawie rozporządzenia TEN-E. W skład grup regionalnych wchodzą przedstawiciele państw członkowskich, europejskich sieci  operatorów systemów przesyłowych energii elektrycznej i gazu (ENTSO-E i ENTSO-G), krajowych operatorów systemów przesyłowych i projektodawców, krajowych organów regulacyjnych oraz Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji
Energetyki (ACER). Uwzględniono również informacje zwrotne z konsultacji społecznych. Następnie listy regionalne zostały przyjęte przez tzw. organ decyzyjny wysokiego szczebla złożony z wysokich rangą urzędników państw członkowskich i Komisji. Dopiero potem Komisja mogła w drodze procedury aktów delegowanych formalnie przyjąć unijną listę projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania.

Pełna lista projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania w podziale na poszczególne priorytetowe korytarze: https://ec.europa.eu/energy/en/news/commission-unveils-list-195-key-energy-infrastructure-projects

Zestawienie informacji o projektach będących przedmiotem wspólnego zainteresowania: MEMO/15/6108<http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-6108_en.htm>

Kontakty z mediami:

*   Anna-Kaisa ITKONEN<mailto:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.> (+32 2 29 56186)

*   Nicole BOCKSTALLER<mailto:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.> (+32 2 295 25 89)


Zapytania od obywateli: Serwis Europe Direct<http://europa.eu/europedirect/> – tel. [ 00 800 67 89 10 11<http://europa.eu/europedirect/call_us/index_pl.htm>]
lub e-mail <http://europa.eu/europedirect/write_to_us/mailbox/index_pl.htm>