„Jak wykorzystać „Fundusz Modernizacji1” do budowy polskiej gospodarki niskoemisyjnej?”

Informacja prasowa
26.02.2015r., godz. 11:00-14:00
Redakcja tygodnika „Polityka”, ul. Słupecka 6, Warszawa


Zahamowanie coraz szybciej postępujących zmian klimatu wymaga podjęcia solidarnych i coraz bardziej radykalnych działań ze strony państw świata. W tej sprawie pod koniec 2014 roku odbył się europejski szczyt klimatyczny, którego celem było znalezienie rozwiązań dotyczących realizacji wizji zakładającej maksymalne ograniczenie emisji gazów cieplarnianych poprzez m.in. wzrost efektywności energetycznej i udziału OZE w bilansie energetycznym Unii Europejskiej. Z dokonanych ustaleń wynika m.in., że do 2030 roku Europa zredukuje emisję CO2 o 40 proc. w stosunku do roku 1990, w 2030 r. udział energii ze źródeł odnawialnych wyniesie 27 proc. i o 27 proc. zwiększy się efektywność energetyczna. Dla Polski jako członka UE jest to szczególnie trudne zadanie, gdyż jeśli chcemy osiągnąć te cele, czeka nas znacząca modernizacja gospodarki, co stanowi wielkie wyzwanie finansowe. Dlatego w efekcie negocjacji na szczycie w okresie 2020-2030 Polsce będzie przysługiwało 1 mld 119 mln ton uprawnień do emisji tony CO2. Dotyczy to także obszaru poza unijnym systemem handlu emisjami, czyli obejmuje także budownictwo, rolnictwo i transport.

Czytaj więcej...

Integrator Mikroinstalacji Odnawialnych Źródeł Energii

Warszawa, 20 lutego 2015r.
Szkolenia organizowane są przez Instytut Energetyki Odnawialnej (IEO). IEO bazując na doświadczeniach zdobytych podczas organizacji szkoleń w ramach realizacji projektu OZERISE – Odnawialnej źródła energii w gospodarstwach rolnych i mikrosieciach, które odbyły się w Warszawie i w Olsztynie pod koniec ub. roku, zaprasza na kolejny cykl szkoleń w zakresie właściwego doboru, zastosowania i realizacji hybrydowych mikroinstalacji OZE.


Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu?
Hybrydowe mikroinstalacje OZE stanowią obecnie potężny, niewykorzystany potencjał w całym sektorze energetyki odnawialnej. Dzięki fachowej integracji instalacji prosumenckich OZE można zoptymalizować koszty, uzyskać lepsze wyniki ekonomiczne poprzez zbilansowanie podaży i zużycia energii u inwestora mikroinstalacji prosumenckich, jak i zwiększyć oszczędności na zakupie energii z sieci energetycznych. Ponadto, impulsem do przyśpieszonego rozwoju sektora hybryd jest nowy program dotacji – Prosument – którego kryteria wskazują na potrzebę łączenia co najmniej dwóch rodzajów źródeł energii odnawialnej do wytwarzania energii elektrycznej i ciepła (np. systemy fotowoltaiczne i pompy ciepła). Jednym z argumentów przemawiających za tego typu szkoleniami jest olbrzymie zainteresowanie udziałem ze strony instalatorów. Ze względów organizacyjnych w poprzedniej edycji szkoleń mogło wziąć udział wyłącznie 60 osób, pomimo że do udziału zgłosiło się 3 razy więcej osób.

Do kogo jest adresowane?

  • Instalatorzy OZE,
  • pracownicy jednostek samorządowych zainteresowanych inwestycjami „grupowymi” w ramach programu Prosument NFOŚiGW oraz PROW, RPO,
  • pracownicy WFOŚiGW, Ośrodków Doradztwa Rolniczego,
  • Studentów i uczniów techników o profilu odnawialne źródła energii,
  • rolników towarowych oraz pozostałych prosumentów.
Czytaj więcej...

Ochrona własności intelektualnej zawieranie umów w reklamie i marketingu

W obliczu nieustannie rosnącej konkurencyjności firm, siłę napędową współczesnego przedsiębiorstwa powinna stanowić prowadzona przez nie działalność marketingowa i reklamowa. Inwestowanie w nowe projekty lub usługi marketingowe, pozwala wzmocnić swoją pozycję na rynku, pozyskać nowych klientów, a tym samym wypracować przewagę konkurencyjną. Jednak przy podejmowaniu wszelkich działań reklamowych i marketingowych należy pamiętać o przepisach prawnych stanowiących o nienaruszalności własności intelektualnej i metodach jej skutecznej ochrony. Proponowany przez nas warsztat, który odbędzie się w dniach 11-12 lutego w Warszawie (Hotel Marriott), ma na celu zapoznanie uczestników z problematycznymi zagadnieniami związanymi z własnością intelektualną, wynikającą z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. W ramach spotkania zostaną omówione takie tematy jak zawieranie umów z uwzględnieniem własności intelektualnej, wykorzystywanie wizerunku, nabywanie praw do materiałów reklamowych, granice dozwolonego użytku, klauzule w umowach o własności intelektualnej i poufności. Udział w warsztatach pozwoli Państwu uzyskać praktyczne wskazówki w najbardziej nurtujących kwestiach związanych z tego typu umowami, w szczególności wyjaśnione zostaną problemy związane z treścią zawieranej umowy. Ponadto wydarzenie pozwoli spojrzeć Państwu na stosowane przez siebie praktyki z innej perspektywy.

Czytaj więcej...

Łódzkie Targi Energetyczne STOI

 Po raz drugi Międzynarodowe Targi Łódzkie mają przyjemność organizować Łódzkie Targi Energetyczne, które odbędą się 11-12 czerwca 2015 roku w hali Expo-Łódź przy al. Politechniki 4 w Łodzi. Przewodnim tematem w drugiej edycji będzie efektywność energetyczna. Łódzkie Targi Energetyczne to idealne miejsce prezentacji, wymiany poglądów i doświadczeń oraz dyskusjiw zakresieszeroko rozumianej energetyki.

Równolegle, odbywać się będzie Kongres „Łódzkie Energetyczne” poruszający tematykę energetyki odnawialnej i konwencjonalnej. Zostały one uznane za kluczowe dziedziny w Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Czytaj więcej...

Innowacyjność z wykorzystaniem narzędzia La Salle Innovation Matrix ™

Innowacyjność jest jedną z najważniejszych kompetencji menedżerów i specjalistów nowoczesnych przedsiębiorstw działających na wysoce konkurencyjnym rynku. I o ile do rożnych elementów zarządzania przedsiębiorstwem powstały różnego typu narzędzia, to do rozwoju innowacyjności produktów i usług trudno je znaleźć. Dlatego też celem warsztatów, które odbędą się 11 lutego w Warszawie (Hotel Marriott), jest zapoznanie uczestników z bardzo praktycznym, licencjonowanym i wdrożonym w wielu międzynarodowych firmach narzędziem służącym do rozwoju innowacyjnych produktów i usług. Dzięki tym warsztatom i wykorzystaniu narzędzia jakim jest La Salle Innovation Matrix™ uczestnicy będą mogli w codziennej pracy w pełni wykorzystywać swój potencjał do rozwoju produktów i usług.

Czytaj więcej...

Grzyby i porosty w lasach – ochrona i użytkowanie (konferencja)

   

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Leśny Zakład Doświadczalny Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie, Wydział Leśny SGGW w Warszawie we współpracy z Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych

zaprasza na

XI Konferencję z cyklu

AKTYWNE METODY OCHRONY PRZYRODY W ZRÓWNOWAŻONYM LEŚNICTWIE

która odbędzie się w dniach 24-25 marca 2015 roku w auli CEPL SGGW w Rogowie

Temat przewodni:

GRZYBY I POROSTY W LASACH – OCHRONA I UŻYTKOWANIE

Założenia

Grzyby występują bardzo pospolicie, także w środowisku leśnym, gdzie, biorą udział w obiegu materii organicznej, w tym związków węgla. Pełnią ważną rolę w procesach glebowych, rozkładzie ściółki i drewna, są pokarmem i schronieniem zwierząt, tworzą mykoryzy z wieloma gatunkami drzew, krzewów i roślin zielnych. Mimo że z wyglądu niepozorne, pełnią niezmiernie ważną rolę w ekosystemach zapewniając stabilność biocenoz leśnych. W wielu regionach naszego kraju owocniki grzybów nadal są ważnym uzupełnieniem diety człowieka i źródłem przychodów. Odgrywają także istotną rolę w farmakologii, rolnictwie, a nawet przemyśle. Bywają też jednak niemile widziane przez leśników w drzewostanach gospodarczych, gdyż żyjąc na zdrowych drzewach mogą powodować ich choroby i straty surowcowe. Z kolei porosty (grzyby zlichenizowane) odgrywają istotną rolę w kształtowaniu właściwego mikroklimatu leśnego i stanowią niezbędny depozyt wody konieczny dla życia wielu organizmów.

Czytaj więcej...

Strona 8 z 19