Odkryj tajemnice, które skrywa las

Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych wydało w 2015 r. trzy publikacje prezentujące efekty projektów proprzyrodniczych zrealizowanych przez Lasy Państwowe. Serię tworzą następujące tytuły:

1. Szlakiem retencji nizinnej w Lasach Państwowych,
2. Szlakiem retencji górskiej w Lasach Państwowych,
3. Szlakiem rekultywacji w Lasach Państwowych.

Publikacje mają przystępną i atrakcyjną formę przewodnika turystycznego po wybranych nadleśnictwach zaangażowanych w projekty retencji oraz rekultywacji. Każdy z rozdziałów ww. publikacji  pokazuje, jak zmieniły się miejsca objęte pracami hydrotechnicznymi oraz przywracającymi las na nowo naturze. Całość uzupełniona jest licznymi ciekawostkami, praktycznymi wskazówkami oraz mapami.


Projekty małej retencji nizinnej i górskiej polegały na retencjonowaniu wody w setkach małych zbiorników wodnych oraz budowaniu infrastruktury związanej z wodą na terenach leśnych w całej Polsce. Efektami przeprowadzonych działań było m.in.: podniesienie poziomu wód powierzchniowych i gruntowych, wznowienie procesu torfotwórczego na torfowiskach, zmniejszenie lokalnego zagrożenia powodziowego i szkód powodowanych przez wody wezbrane, a także zachowanie chronionych siedlisk, którym z powodu niedoboru wilgoci groził bezwarunkowy zanik.


W ramach projektu rekultywacji przeprowadzono natomiast oczyszczenie saperskie zdegradowanych terenów popoligonowych i powojskowych zarządzanych przez Lasy Państwowe. Prace rekultywacyjne nie ograniczyły się tylko do usuwania przedmiotów wybuchowych pochodzenia wojskowego (niewybuchy, niewypały, amunicja itp.). Zlikwidowano także zanieczyszczenia gruntowe, a niszczejące powojskowe obiekty zostały rozebrane lub zabezpieczone.


Oba przedsięwzięcia przyczyniły się również do podniesienia wartości przyrodniczej i wzmocnienia różnorodności biologicznej m.in. poprzez wykaszanie wrzosowisk czy poprawę warunków wilgotnościowych.
Zachęcamy do zapoznania się z wersją elektroniczną przewodników, którą można znaleźć na stronie internetowej Centrum: www.ckps.gov.pl.


Publikacje są bezpłatne i zostały wydane dzięki współfinansowaniu z Funduszy Europejskich.