IBM CEO Study 2012, prezesi przyjmują nowy model zarządzania

Zdaniem 71 proc. prezesów technologia jest tym elementem, który w perspektywie 3-5 lat w największym stopniu wpłynie na zarządzane przez nich organizacje.

Jak wynika z badania CEO Study 2012 przygotowanego przez IBM Institute for Business Value, prezesi przyjmują nowy model zarządzania firmą. Otwartość, wykorzystanie informacji płynących z otoczenia i wyzwalanie samodzielności wśród pracowników zastępują zwykłe wydawanie poleceń i kontrolę, które tradycyjnie charakteryzowały zarządzanie organizacjami.

Przeprowadzone wśród ponad 1 700 prezesów z 64 krajów na świecie badanie pokazało, że istnieje silna korelacja między nowym stylem zarządzania, a wynikami firmy. Prezesi przedsiębiorstw osiągających najlepsze rezultaty o 1/3 częściej niż ich konkurenci uznają otwartość za element, który znacząco wpływa na kierowane przez nich organizacje. Wspomniana otwartość często oznacza wykorzystanie mediów społecznościowych w pracy, dzięki czemu innowacyjne podejście pracowników i partnerów biznesowych oraz informacje zwrotne z otoczenia przyczyniają się do zwiększania wzrostu firmy i jej rentowności.

Nowe środowisko pracy wymaga od zatrudnionych specyficznego zestawu predyspozycji. W opinii prezesów, jeśli pracownicy chcą osiągnąć sukces, powinni posiadać przede wszystkim wysokie zdolności interpersonalne i umiejętność współpracy z innymi ludźmi (75 proc.), mieć zdolności komunikacyjne (67 proc.), cechować się kreatywnością (61 proc.) oraz elastycznością (61 proc.). Od tych cech zależy również powodzenie funkcjonowania firmy. Z tego powodu na etapie rekrutacji warto selekcjonować osoby, które sprawdzają się w otwartym środowisku zespołowym. Jednocześnie prezesi powinni zadbać o stworzenie pracownikom warunków umożliwiających jak najlepszy rozwój. Może się to odbywać m.in. przez powoływanie niekonwencjonalnych zespołów, złożonych z osób o różnych specjalnościach i stylach działania, promowanie czerpania z własnych i cudzych doświadczeń oraz silniejsze wykorzystanie sieci kontaktów, którymi dysponują pracownicy.

Rosnące znaczenie technologii

Według badania IBM, aż 71 proc. prezesów postrzega technologię jako element, który w perspektywie 3-5 lat będzie miał kluczowe znaczenie dla przyszłości ich organizacji. Wpływ technologii będzie nawet przewyższał efekty ewentualnych zmian ekonomicznych i sytuacji na rynku. Wśród badanych z Europy Środkowo-Wschodniej technologie znajdują się na trzecim miejscu wśród tych czynników (na pierwszym są wciąż czynniki rynkowe), ale technologie i tak zanotowały największy wzrost znaczenia w przeciągu ostatnich dwóch lat (awans z miejsca 5. na 3.).

Nowe technologie mogą być pomocne przede wszystkim przy analizie informacji pochodzących z otoczenia firmy. Najnowsza edycja CEO Study pokazała, że 7 na 10 prezesów już inwestuje w narzędzia, które mają pomóc im w wyciąganiu wniosków na podstawie doświadczenia klientów. Rosnąca ilość danych, zwłaszcza tych pochodzących z mediów społecznościowych, stwarza zapotrzebowanie na analitykę biznesową. Jednak nie tylko narzędzia mają znaczenie, musi się również zmienić podejście osób zarządzających firmami. Aby lepiej zrozumieć klientów, prezesi powinni brać pod uwagę relacje z firmą, ale także z całym otoczeniem. Zdolność wnioskowania na podstawie wszystkich dostępnych danych jest blisko skorelowana z wynikami firmy. Te przedsiębiorstwa, które odnoszą największe sukcesy na rynku, dwukrotnie lepiej zdobywają potrzebne informacje i przeprowadzają bardziej trafne analizy. One również są o 84 proc. bardziej skuteczne we wdrażaniu w życie wyników analiz.

Zaangażowanie dla innowacyjności

Większa otwartość nie dotyczy jedynie relacji wewnątrz firmy, ale również kontaktów z partnerami zewnętrznymi. Wcześniejsza edycja CEO Study pokazała, że w 2008 r. nieco ponad połowa prezesów była gotowa utrzymywać szerokie kontakty z partnerami biznesowymi. Obecnie ponad 2/3 jest gotowe na poszerzanie relacji, ponieważ często przyczyniają się one do tworzenia innowacyjnych rozwiązań i skuteczniejszego działania firmy na rynku.

W wyniku zmian technologicznych prezesi będą odchodzić od poczty elektronicznej i telefonu jako narzędzi do budowania relacji z klientami, partnerami biznesowymi oraz młodszymi pracownikami. Chociaż zaledwie 16 proc. liderów wykorzystuje obecnie media społecznościowe do komunikacji, to w perspektywie 3-5 lat ich ilość wzrośnie do 57 proc. Za pięć lat staną się one drugim po rozmowie twarzą w twarz najpopularniejszym sposobem podtrzymywania kontaktów. Technologia jest postrzegana, jako potężne narzędzie zmieniające strukturę organizacji i sposób jej działania. Ponad połowa prezesów (53 proc.) planuje jej wykorzystanie do usprawnienia współpracy z otoczeniem, natomiast 52 proc. będzie podejmować takie działania wewnątrz organizacji, którym przewodzą.

„Tegoroczna edycja badania CEO Study jednoznacznie pokazała, że prezesi firm na całym świecie są zgodni w kwestii wpływu mediów społecznościowych i technologii na prowadzony przez nich biznes” – mówi Władysław Szwoch, Dyrektor Global Business Services, IBM Polska i Kraje Bałtyckie. - „Wnioski z raportu dowodzą, że kapitał ludzki wciąż jest najważniejszym czynnikiem w budowaniu wartości firmy, a media społecznościowe mogą przyczynić się do lepszego wykorzystania zdolności pracowników, doświadczeń klientów oraz partnerów biznesowych.

Większa otwartość firmy stanowi dla niej pewne wyzwanie niepozbawione ryzyka. Internet, a zwłaszcza media społecznościowe to scena, na której rozgrywają się wszelkie relacje z pracownikami i klientami firmy, zarówno negatywne jak i pozytywne.  Aby organizacja mogła skutecznie funkcjonować w takim otoczeniu, pracownicy powinni przyjąć jej wartości i misję oraz stosować się do nich w swojej działalności zawodowej. W tym obszarze swoją rolę mają do odegrania prezesi, którzy stając się orędownikami pracy zespołowej nie powinni delegować tego zadania na pracowników działu HR. Wielu to dostrzega i chętnie podejmuje się roli liderów wyznaczających standardy swoim zachowaniem.

Raport dostępny jest na stronie: www.ibm.com/services/pl/pl/c-suite/ceostudy2012/

Tomasz Stachera