We dwoje raźniej

Nadanie kierunku i wyznaczenie zadań zazwyczaj pomaga w dążeniu do osiągnięcia   stawianego celu. Staje się on łatwiejszy do realizacji, gdy podjęte działania wspierane są przez silnego partnera. Wspólne działania łączą, pozwalają na lepsze poznanie i zrozumienie siebie. A jak będzie tym razem?
 
Dwie służby, dwa mundury, jeden cel – poprawa stanu lasów podwarszawskich. Zwalczanie przestępstw i wykroczeń związanych ze szkodnictwem leśnym, a w szczególności tzw. dzikich wysypisk odpadów, jest od 22 sierpnia 2013 roku nadrzędnym celem wspólnych działań Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie oraz Komendy Stołecznej Policji. Stało się to możliwe po podpisaniu przez dwie strony Ramowego Planu Wspólnych Działań. Ze strony Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie, dokument ten podpisał dyrektor Konrad Grzybowski, natomiast ze strony Komendy Stołecznej Policji nadinsp. Dariusz Działo.

Czytaj więcej...

Aktywne metody ochrony przyrody w zrównoważonym leśnictwie

Szanowni Państwo!
Zapraszamy do udziału w IX Konferencji z cyklu "Aktywne Metody Ochrony Przyrody w Zrównoważonym Leśnictwie", która odbędzie się w Rogowie w dniach 27-28 marca 2013 roku

Temat przewodni konferencji brzmi:
METODY OCHRONY I GOSPODAROWANIA POPULACJAMI DZIKICH ZWIERZĄT W LASACH

Planowane sesje tematyczne

  1. Lasy jako ostoja gatunków dzikich zwierząt
  2. Łowiectwo a ochrona dzikich zwierząt
  3. Metody zapobiegania kolizjom drogowym ze zwierzętami
  4. Rola i zasady funkcjonowania ośrodków rehabilitacji zwierząt
  5. Efektywność reintrodukcji jako metody ochrony zagrożonych gatunków
  6. Wdrażanie nowoczesnych technik badawczych w ochronie dzikich zwierząt

Termin zgłaszania propozycji referatów upływa 25 lutego 2013 r.

Szczegóły na stronie: http://cepl.sggw.pl/konferencja/amop/index.htm

Zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji.

Udana Symbioza

Taka ocena ma pełne uzasadnienie w świetle danych i ocen zaprezentowanych na seminarium zorganizowanym przez Instytut Badawczy Leśnictwa w Sękocinie. Tematem jego były relacje: lasy a przemysł, a przedmiotem rozważań kompleksowe analizy jego wpływu na środowisko leśne. Podstawę seminarium stanowiła synteza, czterdziestoletnich wieloaspektowych badań, zmian ekosystemów leśnych w strefach oddziaływania imisji elektrowni Kozienice, największej inwestycji tej branży w Polsce, opalanej węglem kamiennym.

W ośmiu referatach autorzy zaprezentowali zaledwie część wyników z szerokiego programu badawczego, realizowanego od początku we współpracy z Elektrownią Kozienice. Unikalność tych badań w skali nie tylko kraju, ale i Europy polega na tym, że rozpoczęto je jeszcze przed uruchomieniem Elektrowni

Stanowi to wyraz racjonalnego podejścia inwestora, pokazuje bowiem, że Polak chce być mądry przed szkodą, a więc i bezpieczny w działaniach.

Świadczy o tym także fakt, że już w fazie projektowania elektrowni traktowano racjonalnie praktyczną ochronę środowiska. Stąd tez cyklicznie były i są prowadzone pomiary i analizy, których wyniki są punktem odniesienia i prognozowania zmian ekosystemów leśnych, a zwłaszcza w dziedzinie ochrony wód, powietrza, gleby i różnorodności biologicznej.

Czytaj więcej...

Multimedialna wystawa „lasy świata i ich mieszkańcy”

Polska Zielona Sieć zaprasza na multimedialną wystawę edukacyjną kampanii „Kupuj odpowiedzialnie drewno i papier” pt. „Lasy świata i ich mieszkańcy”, która odbywa się w Krakowie w dniach 12.11.2012-7.12.2012.

Lasy na świecie zajmują łącznie ok. 4 mld ha (to prawie 130 razy tyle, co powierzchnia Polski), czyli ok. 30% zamieszkanych lądów. Znikają jednak z powierzchni Ziemi w rosnącym tempie. Wycinane są zwłaszcza pierwotne lasy Amazonii, doliny Konga, Azji Południowo-Wschodniej, Ameryki Północnej i Syberii.

W ciągu jednej minuty świat traci lasy o powierzchni 36 boisk do piłki nożnej! Rocznie daje to tyle, ile wynosi powierzchnia Grecji! Za eksploatacją lasów stoją wielkie pieniądze oraz poważne interesy gospodarcze i polityczne. Lasy giną głównie w wyniku rosnącego zapotrzebowania na drewno i papier;

z powodu zwiększania powierzchni hodowli zwierząt wycina się je i wypala pod nowe pastwiska. Wylesianie prowadzi się również pod monokulturowe uprawy roślin takich jak kukurydza, soja, palma olejowa, eukaliptus, bambus. Lasy giną również ze względu na bogactwa, jakie kryje pod nimi ziemia (ropa, węgiel, minerały). Wspólnym mianownikiem tych czynników jest galopujące zapotrzebowanie na te produkty, a więc nadmierna konsumpcja.

Odwiedzający wystawę „Lasy świata i ich mieszkańcy” mogą obejrzeć filmy a także fotografie z Polski, Indonezji, Malezji, Wietnamu, Brazylii, Kamerunu, Burkina Faso i Chile, przedstawiające w ciekawy sposób lasy świata, ich mieszkańców a także ludzi pracujących w przemyśle drzewnym i korzystających z zasobów leśnych.

Czytaj więcej...

Strona 4 z 5