Wnioski z konferencji „Polskie Lasy Państwowe i ich rola w jednoczącej się Europie” odbytej w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu w dniu 22 marca 2014 roku

1. Do obowiązków Lasów Państwowych należy kształtowanie bezpieczeństwa ekologicznego kraju w tym zapewnienie każdemu z nas dobrego powietrza, dobrej wody i trwałości występowania dziko żyjących gatunków. Obowiązkiem Lasów Państwowych jest równocześnie zaspokajanie zapotrzebowania społeczeństwa na bezpłatne świadczenia, płynące z powszechnej dostępności lasów,  zaspokajanie zapotrzebowania ludności i przemysłu na surowiec drzewny, wspomaganie administracji publicznej w wykonywaniu jej obowiązków m.in. w zakresie kształtowania bezpieczeństwa terytorialnego kraju.

2.System funkcjonalny Lasów Państwowych, określony w ustawie o lasach przed jej nowelizacją na początku roku 2014, gwarantuje utrzymanie samowystarczalności ekonomicznej tego przedsiębiorcy przy wypełnianiu obowiązków tego podmiotu. System ten powinien być utrzymany. Powinien ulegać doskonaleniu, lecz nie destrukcji.

Czytaj więcej...

Stanowisko PTL

Stanowisko Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Leśnego w sprawie nadzwyczajnych wpłat z zasobów finansowych Lasów Państwowych do budżetu państwa.

Polskie Towarzystwo Leśne należy do najstarszych tego typu organizacji w Europie, działa od 1882 r. Obecnie skupia ponad 4,7 tys. członków z terenu całego kraju, w 19 oddziałach terenowych i 12 komisjach problemowych. Członkami Towarzystwa są głównie leśnicy ale również przyjaciele leśnej przyrody, ponad 400 z nich posiada stopnie i tytuły naukowe. Pracujemy społecznie zgodnie z naszą tradycyjną dewizą „Pro bono silvae” (dla dobra lasów). W ciągu 132 lat funkcjonowania wystosowaliśmy wiele memoriałów, stanowisk, opinii i ekspertyz do najwyższych władz państwa i leśnictwa, niekiedy o krytycznym wydźwięku, ale zawsze z poczuciem troski o dobro polskich lasów i ojczystej przyrody.

Rozumiemy potrzebę wzmocnienia finansów państwa z zasobów Lasów Państwowych, ale sposób, jaki zaproponowano w końcu grudnia 2013 r., poprzez zmiany w ustawie z 1991 r. o lasach, budzi nasz zdecydowany sprzeciw. Zaproponowane kwoty wpłat, skumulowane w ciągu dwóch lat, 800 mln zł w roku 2014 (w czterech ratach), 800 mln w roku 2015 oraz po 100 mln zł rocznie w dalszych latach – to kwoty olbrzymie. Oznaczają one nadzwyczajne opodatkowanie każdego hektara drzewostanu znajdującego się w zarządzie Lasów Państwowych kwotą prawie 115 zł, co oznacza rocznie 1,9 mln zł na przeciętne nadleśnictwo.

Czytaj więcej...

Jest takie miejsce - Czerwony Dwór prawie cały w granicach NATURA 2000

 

Nadleśnictwo Czerwony Dwór położone jest na północno-wschodnim krańcu województwa warmińsko-mazurskiego na terenach powiatów: gołdapskiego, oleckiego oraz węgorzewskiego. Powierzchnia lasów nadleśnictwa wynosi obecnie około 15 tys.ha i jest podzielona na dwa obręby leśne, stanowiące oddzielne kompleksy: Skalisko i Czerwony Dwór. Obręb Czerwony Dwór jest fragmentem Puszczy Boreckiej (pozostała część Puszczy Boreckiej wchodzi w skład Nadleśnictwa Borki), natomiast Obręb Skalisko wchodzi w skład Lasów Skaliskich ciągnących się na północ od miejscowości Budry i Banie Mazurskie. Większa część nadleśnictwa ze względu na swoje walory została włączona w obszary „Natura 2000”

Nieco historii

Do XIII wieku Lasy Skaliskie wraz z puszczami: Borecką, Romnicką i Augustowską tworzyły jeden kompleks leśny, wchodzący w skład rozległej Puszczy Galindzkiej. Na skutek polityki kolonizacyjnej Państwa Krzyżackiego nastąpił silny napływ ludności w te rejony. Początkowo osadnicy korzystali z dobrodziejstw lasu  i obfitujących w ryby jezior, jednak wkrótce coraz większe znaczenie zaczęło mieć rolnictwo.

Czytaj więcej...

Strona 3 z 5