Rekultywacja jako element rewitalizacji

Pogórnicze wyrobisko piaskowe  „Bór Wschód” w Sosnowcu o powierzchni ok.200 ha i głębokie na 30 m narusza na głębokość 15m  zachodni kraniec płytko zalegającego jednego z największych w kraju zbiorników wód podziemnych  tj. GZWP „Biskupi Bór wchodzący w skład JCWPd 134 o zasobach dyspozycyjnych

wód I klasy czystości  108 000m3/dobę( zasoby odnawialne 77 500 m3/dobę) na którym zainstalowane są liczne ujęcia wody pitnej w Sosnowcu w Jaworznie w Bukownie i w Sławkowie.

W to wyrobisko bez żadnej bariery izolacyjnej deponuje się od 2004r. różne ekotoksyczne odpady przemysłowe docelowo miano zdeponować do 80 mln ton .

(Prawdopodobnie będzie więcej z uwagi na to, że  władze  Sosnowca zrezygnują z budowy na tym ogromnym wysypisku śmieci zbiornika wodnego zalewowego - wodą z rzeki Biała Przemsza, która płynie obok) zapisanego w Planie przestrzennego zagospodarowania miasta Sosnowca, gdyż doszły do przekonania, że jest to absurd w czystej postaci).

To deponowanie - składowanie , nazwano REKULTYWACJĄ terenów niekorzystnie przekształconych przez działalność górniczą.

Deponowanie odpadów odbywa się dzięki nieustannemu wypompowywaniu wód podziemnych z wyrobiska do rzeki Biała Przemsza w ilościach 52 000 m3 na dobę.

Ogromne marnotrawstwo wody o I klasie czystości, która zgodnie z prawem polskim jest dobrem narodowym.

Po wypełnieniu odpadami wyrobiska, zaprzestanie się wypompowywania  wody i wtedy wytworzony wypompowywaniem lej depresyjny powoli wypełni się a zwierciadło wód podziemnych podniesie się w tym miejscu o 15 m i tym samym woda zacznie wypłukiwać odpady zwałowiska od spodu.

Stężenie zanieczyszczeń tj. przede wszystkim siarczanów, chlorków i sodu będzie bardzo wysokie a jednocześnie zmieni się przepływ wód w kierunku ujęć wody.

W przeciągu kilku lat zostaną  skażone wszystkie ujęcia wody pitnej zainstalowane na tym zbiorniku a w niedalekiej przyszłości inne, gdyż zbiorniki wód podziemnych są ze sobą często połączone.

A przecież mógł to być piękny zbiornik rekreacyjny lub zbiornik jako rezerwuar wody pitnej.

Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć  na stronie internetowej Związku Stowarzyszeń „Zielony Ring Przemszy”  tj.  www.zielonyringprzemszy.pl w zakładce  AKTUALNOŚCI.

Włodzimierz Wieczorek

Prezes Związku Stowarzyszeń „Zielony Ring Przemszy”
kontakt  tel. 507 105 502