Komunikat aPGW

Aktualizacja planów gospodarowania wodami gotowa do konsultacji społecznych


Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej zakończył pracę nad projektami aktualizacji planów gospodarowania wodami (aPGW) na obszarach dorzeczy. To najważniejsze dokumenty w dziedzinie gospodarki wodnej. Teraz zostaną poddane konsultacjom społecznym.
Kluczowym aktem prawnym Unii Europejskiej w dziedzinie gospodarki wodnej jest Ramowa Dyrektywa Wodna (Dyrektywa 2000/60/WE). Jej głównym celem jest dążenie do osiągnięcia tzw. dobrego stanu wszystkich wód w krajach członkowskich. Oznacza to dążenie do tego, aby stan naszych wód, zarówno powierzchniowych (rzeki, jeziora, wody morskie), jak i podziemnych, był jak najbardziej zbliżony do warunków naturalnych.


Ramowa Dyrektywa Wodna uznaje środowisko naturalne za równoprawnego użytkownika wód, takiego samego jak ludność, przemysł, rolnictwo itp. Stąd, mówiąc o „ochronie wód” Dyrektywa rozszerza zakres tej ochrony z ilości i jakości zasobów wodnych również na życie biologiczne zależne od wody.

Narzędziem, które ma wspierać osiągnięcie tego celu są plany gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy oraz programy działań zmierzających do poprawy stanu wód. W Polsce plany gospodarowania wodami sporządzane są dla 10 obszarów dorzeczy, to jest Wisły i Odry oraz leżących w granicach naszego kraju części międzynarodowych obszarów dorzeczy: Dniestru, Dunaju, Jarftu, Łaby, Niemna, Pregoły, Świeżej oraz Ücker. Programy działań dla nich wszystkich zapisane są natomiast w jednym dokumencie, zwanym Programem wodno-środowiskowym kraju. Obejmuje on zarówno działania ograniczające odprowadzanie do wód zanieczyszczeń i poprawiające warunki dla życia biologicznego w wodach, jak i działania edukacyjne oraz organizacyjno-prawne.

Czytaj więcej...

Towarzystwo Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych o ustawie o OZE. Siła wody nadal na uwięzi

Uchwalona przez Sejm ustawa nie likwiduje obaw i problemów od kilku lat towarzyszących w Polsce branży OZE. System aukcyjny, w którym przedsiębiorcy planujący inwestycje pozbawieni są informacji o wysokości przyszłego wsparcia, jak i pewności jego otrzymania nie przyniesie w obszarze hydroenergetyki efektów w postaci realizacji wielu nowych inwestycji, co jest szczególnie niekorzystnym zjawiskiem w kontekście bardzo niskiego poziomu wykorzystania  potencjału hydroenergetycznego polskich rzek.

Energetyka wodna nie tylko nie zyskuje dzięki ustawie szans rozwoju, ale grozi jej również stopniowa likwidacja. Destabilizacja obecnego systemu handlu zielonymi certyfikatami spowodowała znaczne obniżenie przychodów elektrowni wodnych przy jednoczesnym wzroście kosztów ich funkcjonowania, wynikającym z konieczności dostosowywania obiektów hydroenergetycznych do coraz bardziej rygorystycznych wymogów związanych z korzystaniem z wód.

Czytaj więcej...

Lewin Brzeski Zabezpieczony Przed powodzią

Wart ponad 102 mln zł projekt przeciwpowodziowy poprawiający ochronę przeciwpowodziową Lewina Brzeskiego na rzece Nysie Kłodzkiej oficjalnie został zakończony. Po czterech latach budowy wszystkie zadania tej niezwykle skomplikowanej inwestycji dobiegły końca. Mieszkańcy Lewina Brzeskiego są już bezpieczni. – powiedział Stanisław Gawłowski, sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska.

Pierwszy na Opolszczyźnie projekt przeciwpowodziowy pn. „Poprawa ochrony przeciwpowodziowej Lewina Brzeskiego na rzece Nysie Kłodzkiej” realizowany jest z dofinansowaniem ze środków unijnych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Inwestycję, rozpoczętą jesienią 2010 roku, realizował Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Inwestycja przeprowadzona została w Województwie Opolskim, na południowym obrzeżu miasta Lewin Brzeski i objęła koryto Nysy Kłodzkiej wraz z przyległymi terenami zalewowymi oraz tereny trasy ulgi powodziowej. Lewin Brzeski jest zagrożony pojawianiem się okresowych gwałtownych wezbrań. Dzięki zrealizowanej inwestycji bezpieczna przepustowość powodziowa hydrowęzła Nysy Kłodzkiej w Lewinie Brzeskim zwiększyła się aż czterokrotnie - z 200 m3/s do 800 m3/s.

Czytaj więcej...

Strona 4 z 6