Odra graniczna będzie bezpieczniejsza

Opracowano i przyjęto polsko-niemiecki dokument koncepcyjny dotyczący regulacji rzeki Odry granicznej
W dniu 10 lipca br. został przyjęty przez polsko-niemiecką Grupę Sterującą dokument pt.: „Aktualizacja koncepcji regulacji rzeki Odry granicznej”.


W spotkaniu, które odbyło się w Ministerstwie Środowiska udział wzięli z ramienia delegacji polskiej Witold Sumisławski, Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, Andrzej Kreft, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie oraz z ramienia delegacji niemieckiej Tjark Hildebrandt z Generalnej Dyrekcji Dróg Wodnych i Żeglugi-Oddział Wschód w Magdeburgu, Hans-Jürgen Heymann Kierownik Urzędu Wodno-Żeglugowego w Eberswalde wraz ze współpracownikami a także przedstawiciel Federalnego Instytutu Budownictwa Wodnego w Karlsruhe (BAW), który to Instytut był wykonawcą koncepcji regulacji Odry granicznej. Prace nad aktualizacją koncepcji trwały od 2009 r., co było wspólnym zadaniem powołanej w tym celu polsko-niemieckiej grupy projektowej odpowiedzialnej za merytoryczny nadzór nad opracowaniem koncepcji.


- ”Cieszę się, że po prawie sześciu latach dwustronnej międzynarodowej współpracy mamy dokument, na podstawie którego będzie można przejść do procesu inwestycyjnego, który zminimalizuje zagrożenia powodziowe na Odrze. Nie chodzi tu tylko o zagrożenia wywołane intensywnymi opadami deszczu, czego doświadczyliśmy już w 1997 r. i 2010 r., ale myślimy tu o zagrożeniach wywołanych powstawaniem zatorów lodowych na rzece. Uniknięciu zagrożenia od powodzi zatorowej służy nie tylko coroczna polsko-niemiecka akcja lodołamania na Odrze, ale również realizacja opracowanej koncepcji regulacji zabudowy regulacyjnej, na podstawie której dalsze działania pomogą w bezpiecznym odprowadzaniu lodu,  zapewnieniu prawidłowej ochrony przeciwpowodziowej oraz wpłyną na poprawę warunków nawigacyjnych również dla żeglugi śródlądowej.” – powiedział podczas otwarcia spotkania Witold Sumisławski, Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej.

Czytaj więcej...

Miliony publicznych złotówek marnotrawione na rzekach

We wtorek, 4 marca, odbyło się spotkanie senackiej Komisji Środowiska (KŚ). Było to drugie posiedzenie KŚ Senatu poświęcone problemowi degradacji polskich rzek na masową skalę w rezultacie prowadzonych prac i inwestycji hydrotechnicznych. Posiedzenie potwierdziło, że kluczową rolę w rozwiązaniu problemu niszczenia rzek i niegospodarnego wydatkowania środków publicznych przez instytucje odpowiedzialne za zarządzanie wodami śródlądowymi, powinien odegrać polski parlament, w toku prac nad nowelizacją prawa wodnego. Praktyka ostatnich 25 lat dowiodła, że największą przeszkodą jest brak woli politycznej, która pozwoliłaby na radykalne zreformowanie gospodarki wodnej, gwarantujące racjonalne zarządzanie całymi zlewniami rzek.

Czytaj więcej...

Holendrzy podpowiadają: jeśli nie możemy pokonać wody, musimy ją oswoić

Holendrzy bez wątpienia są ekspertami w dziedzinie gospodarowania wodą – ponad połowa powierzchni ich kraju leży na poziomie lub poniżej poziomu morza. Kraj od wieków toczy nierówną walkę z morzem o swoje terytorium, wielu obywateli musiało poświęcić domy na tereny zalewowe. Woda nieubłaganie napiera, lecz kraj się nie poddaje. Lata doświadczeń nauczyły Holendrów, że kluczem do przetrwania jest przystosowanie się.

Choć 60% powierzchni Holandii narażone jest na zalanie, bogate gleby torfowe i aluwialne od dawna przyciągały rolników na te tereny. Już 1000 lat temu zbudowano pierwsze groble. Od tego czasu wiedza Holendrów w dziedzinie zarządzania wodą znacznie wzrosła. Krajowe uczelnie kształcą wyśmienitych inżynierów, cieszących się renomą na całym świecie.

Czytaj więcej...

Powodzie w UE - szkody

Nowe badania przemawiają za wzmocnieniem ochrony przeciwpowodziowej i wprowadzeniem podatków ekologicznych

Korzyści z infrastruktury ekologicznej

Dwa badania opublikowane przez Komisję Europejską pokazują, w jaki sposób polityka ochrony środowiska może pobudzić wzrost gospodarczy poprzez zwiększenie ochrony przeciwpowodziowej i przejście na bardziej ekologiczne podatki. Jedno badanie dostarcza więcej informacji na temat ogólnych korzyści gospodarczych z ze sprawnie realizowanych inwestycji w ochronę przed powodziami, zaś drugie podkreśla korzyści płynące z przeniesienia obciążeń podatkowych z obszaru zatrudnienia na wykorzystanie zasobów i zanieczyszczenia.

 

Europejski komisarz ds. środowiska Janez Potočnik stwierdził: Inwestowanie w ochronę przeciwpowodziową może przynieść ogólne korzyści dla gospodarki, zwłaszcza dzięki naturalnym rozwiązaniom, które są wysoce opłacalne. Z kolei ekologiczne reformy podatkowe mogą prawie dwukrotnie zwiększyć obecne dochody dla budżetów krajowych. Będzie to korzystne dla środowiska naturalnego, a także może przyczynić się do zmniejszenia podatków w sektorze zatrudnienia oraz do redukcji deficytu. To poważny argument za zmianą stanu obecnego.

 

Badanie na temat potencjału bardziej ekologicznych podatków, w którym zgromadzono dane z 12 państw członkowskich, sugeruje, że przejście od opodatkowania zatrudnienia w kierunku opodatkowania zanieczyszczenia (przykładowo poprzez zwiększenie opodatkowania przyczyn zanieczyszczenia powietrza i wody) przyniosłoby realne dochody w wysokości 35 mld euro w 2016 r., które wzrosłyby do 101 mld euro w 2025 r. Gdyby podjęto również działania w celu wyeliminowania dotacji szkodliwych dla środowiska, kwoty te byłyby jeszcze wyższe. W zależności od państwa członkowskiego potencjalne przychody sięgają od nieco ponad 1 proc. PKB rocznie do niewiele ponad 2,5 proc. PKB rocznie w 2025 r.

Czytaj więcej...

Strona 5 z 6