SUKCES czy KLĘSKA? Konstytucja RP nie dla lasów

Po głosowaniu w dniu 18 grudnia, w którym Sejm 5 głosami odrzucił poprawkę do Konstytucji RP o zakazie prywatyzacji lasów państwowych, ukazało się szereg informacji  nieprawdziwych, komentarzy i przemilczeń,  zacierających lub  fałszujących istotę rzeczy (Gazeta Bałtycka z dnia 18 i 19 grudnia 2014 r., komunikat prasowy Stowarzyszenia na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju z dnia 21 grudnia 2014 r.) a część opozycji ogłosiła nawet swój wielki sukces niedopuszczenia do prywatyzacji lasów.

Ale odrzucenie przez Sejm RP propozycji konstytucyjnego zakazu przekształceń własnościowych lasów skarbu państwa, jest sprawą zbyt poważną, żeby pozostawić ją niedoinformowanym komentatorom i politycznym, koniunkturalnym interpretacjom. Propozycja tekstu poprawki do Konstytucji RP nie była przygotowana po kryjomu, bez konsultacji, podstępnie i z zaskoczenia. Zaproponował ją Zespół Ekspertów, który  opiniował także poprawki zgłaszane przez kluby poselskie a opinie do poprawek były przedmiotem obrad Sejmowej Komisji OŚZNiL.  Jako uczestnik całego procesu czuję się zobowiązany do kilku sprostowań i wyjaśnień  (skład Zespołu oraz sprawozdania z obrad i opinie do poprawek znajdują się na stronie www.npl.ibles.pl/lasy-w-konstytucji ).

Czytaj więcej...

Komunikat aPGW

Aktualizacja planów gospodarowania wodami gotowa do konsultacji społecznych


Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej zakończył pracę nad projektami aktualizacji planów gospodarowania wodami (aPGW) na obszarach dorzeczy. To najważniejsze dokumenty w dziedzinie gospodarki wodnej. Teraz zostaną poddane konsultacjom społecznym.
Kluczowym aktem prawnym Unii Europejskiej w dziedzinie gospodarki wodnej jest Ramowa Dyrektywa Wodna (Dyrektywa 2000/60/WE). Jej głównym celem jest dążenie do osiągnięcia tzw. dobrego stanu wszystkich wód w krajach członkowskich. Oznacza to dążenie do tego, aby stan naszych wód, zarówno powierzchniowych (rzeki, jeziora, wody morskie), jak i podziemnych, był jak najbardziej zbliżony do warunków naturalnych.


Ramowa Dyrektywa Wodna uznaje środowisko naturalne za równoprawnego użytkownika wód, takiego samego jak ludność, przemysł, rolnictwo itp. Stąd, mówiąc o „ochronie wód” Dyrektywa rozszerza zakres tej ochrony z ilości i jakości zasobów wodnych również na życie biologiczne zależne od wody.

Narzędziem, które ma wspierać osiągnięcie tego celu są plany gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy oraz programy działań zmierzających do poprawy stanu wód. W Polsce plany gospodarowania wodami sporządzane są dla 10 obszarów dorzeczy, to jest Wisły i Odry oraz leżących w granicach naszego kraju części międzynarodowych obszarów dorzeczy: Dniestru, Dunaju, Jarftu, Łaby, Niemna, Pregoły, Świeżej oraz Ücker. Programy działań dla nich wszystkich zapisane są natomiast w jednym dokumencie, zwanym Programem wodno-środowiskowym kraju. Obejmuje on zarówno działania ograniczające odprowadzanie do wód zanieczyszczeń i poprawiające warunki dla życia biologicznego w wodach, jak i działania edukacyjne oraz organizacyjno-prawne.

Czytaj więcej...

Lewin Brzeski Zabezpieczony Przed powodzią

Wart ponad 102 mln zł projekt przeciwpowodziowy poprawiający ochronę przeciwpowodziową Lewina Brzeskiego na rzece Nysie Kłodzkiej oficjalnie został zakończony. Po czterech latach budowy wszystkie zadania tej niezwykle skomplikowanej inwestycji dobiegły końca. Mieszkańcy Lewina Brzeskiego są już bezpieczni. – powiedział Stanisław Gawłowski, sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska.

Pierwszy na Opolszczyźnie projekt przeciwpowodziowy pn. „Poprawa ochrony przeciwpowodziowej Lewina Brzeskiego na rzece Nysie Kłodzkiej” realizowany jest z dofinansowaniem ze środków unijnych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Inwestycję, rozpoczętą jesienią 2010 roku, realizował Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Inwestycja przeprowadzona została w Województwie Opolskim, na południowym obrzeżu miasta Lewin Brzeski i objęła koryto Nysy Kłodzkiej wraz z przyległymi terenami zalewowymi oraz tereny trasy ulgi powodziowej. Lewin Brzeski jest zagrożony pojawianiem się okresowych gwałtownych wezbrań. Dzięki zrealizowanej inwestycji bezpieczna przepustowość powodziowa hydrowęzła Nysy Kłodzkiej w Lewinie Brzeskim zwiększyła się aż czterokrotnie - z 200 m3/s do 800 m3/s.

Czytaj więcej...

Wczoraj odpad – dziś surowiec

Innowacyjne wykorzystanie odcieków z Hałdy w Wiślince przez Gdańskie “Fosfory”

Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych ,,Fosfory” Sp. z o.o. przetwarzają odcieki ze  składowiska w Wiślince. Woda zawierająca fosforany zgromadzona w  zbiorniku retencyjnym przy Hałdzie w Wiślince jest wykorzystywana do produkcji nawozów opartych na fosforanach. Rocznie wyprodukowanych zostanie nawet 200 000 ton nawozów
z wykorzystaniem surowca z odcieku, który zostanie w całości zlikwidowany w  ciągu dwóch najbliższych lat.

– Jednocześnie rozwiązujemy problem ekologiczny, ale i dbamy o interes ekonomiczny firmy. Dzięki zastosowaniu wody ze zbiornika w Wiślince, zużywamy mniej kwasu fosforowego oraz wody, która jest bardzo ważnym zasobem naturalnym. Oznacza to oszczędności dla firmy i zysk dla środowiska naturalnego – mówi Andrzej Szymańczak, członek zarządu i dyrektor techniczny gdańskich "Fosforów".

Proces przetwarzania odcieków z hałdy w Wiślince prowadzony jest w instalacji do produkcji nawozów fosforowych.  Transport odcieków do Zakładu odbywa się za pomocą specjalnie do tego przygotowanych autocystern. Zawarte w odpadzie fosforany trafiają do nawozów takich jak Amofoska czy Superfosfat. Natomiast woda jest odparowywana i trafia do atmosfery w postaci czystej pary. Tylko w sierpniu i wrześniu br. do zakładów w Gdańsku w ten sposób trafiło aż 3185 ton odcieków. Cała zanieczyszczona woda ze zbiornika retencyjnego zostanie przerobiona na nawozy w ciągu najbliższych dwóch lat.

Czytaj więcej...

Strona 5 z 11