Innowacje w Spółce BIO-MED

Gospodarowanie odpadami w Polsce wciąż napotyka wiele barier i pułapek prawnych, organizacyjnych i biurokratycznych. W tych warunkach godny odnotowania jest przykład Spółki BIO-MED w Kielcach. Nie bacząc na istniejące trudności rozbudowuje moce przerobowe, unowocześnia technologie i poszerza zakres gospodarowania odpadami. Świadczy to o poważnym traktowaniu Ustawy o odpadach z dnia 14. 12. 2012 r. oraz znowelizowanej w dniu 01.07.2011 r. Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Działając w branży ochrony środowiska od 2001 roku Spółka zdobyła już znaczący udział w rynku odpadów oraz stała się liczącym partnerem dla polskich przedsiębiorstw oraz gmin w zakresie gospodarki odpadami przemysłowymi i komunalnymi.
BIO-MED posiada stosowne decyzje na zbieranie, transport i przetwarzanie odpadów oraz postępuje zgodnie z ogólnie przyjętą hierarchią minimalizacji odpadów poprzez recykling, odzysk i na samym końcu unieszkodliwianie przez składowanie.

W Zakładzie mieszczącym się aktualnie przy ul. Hubalczyków 30 w Kielcach działają:
- Sortownia świadcząca usługi w zakresie segregacji odpadów wielkogabarytowych, komunalnych oraz przemysłowych np.: folie, tekstylia, szkło, tworzywa sztuczne, metale  itp.,
- Instalacja do produkcji paliwa alternatywnego z odpadów poprodukcyjnych oraz komunalnych. Produkcja paliwa alternatywnego prowadzona przez Spółkę BIO-MED została wyróżniona w 2012 r. przez Staropolską Izbę Przemysłowo Handlową Nagrodą Innowator 2011.

BIO-MED posiada także Oddziały zlokalizowane w miejscowościach: Odrowąż, Michów, Kazanów oraz Strożęcin, gdzie odbywa się również produkcja nawozu organiczno-mineralnego „GRAMED” i kompostu.

Czytaj więcej...

Debata leśna wysokiego lotu

Wczoraj 17 września br. w siedzibie Instytutu Badawczego Leśnictwa w Sękocinie Starym odbył się kolejny panel w ramach Narodowego Programu Leśnego . Tym razem jako temat wiodący przyjęto: ROZWÓJ - Lasy i gospodarka leśna jako instrumenty ekonomicznego i społecznego rozwoju kraju.
Profesor Kazimierz Rykowski- Przewodniczący Narodowego Programu Leśnego, Profesor Jerzy Hausner,
Janusz Zaleski - z-ca Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych

autor zdjęcia: Artur Sawicki (Instytut Badawczy Leśnictwa)

Lasy i gospodarka leśna jako narzędzia aktywizacji i rozwoju ekonomicznego i społecznego kraju, regionów, obszarów wiejskich i społeczności lokalnych (w tym także rola lasów prywatnych); mobilizacja zasobów drzewnych i możliwości zwiększania użytkowania i intensyfikacji produkcji drewna; innowacyjna gospodarka drewnem; lasy w rozwoju społeczno-ekonomicznym obszarów zurbanizowanych.

Czytaj więcej...

Drugie życie statku wg Stena Recycling

Statki rejsowe, promy czy jachty to obiekty westchnień w upalne dni. Co z nimi zrobić, kiedy wysłużą już swoje lata i nie nadają się do wodowania? Najlepiej poddać je recyklingowi, tak jak stało się to z HMS Visborg. Aż 2 600 ton stali i 40 ton azbestu – to tylko niewielki odsetek materiałów wydobytych z potężnego okrętu, który po 32 latach służby w szwedzkiej marynarce został wycofany z użytku i poddany rozbiórce przez Stena Recycling. Fragmenty wyposażenia zostały odsprzedane, surowce przekazane do przetworzenia, a odpady niebezpieczne zutylizowane.

Czytaj więcej...

Odra graniczna będzie bezpieczniejsza

Opracowano i przyjęto polsko-niemiecki dokument koncepcyjny dotyczący regulacji rzeki Odry granicznej
W dniu 10 lipca br. został przyjęty przez polsko-niemiecką Grupę Sterującą dokument pt.: „Aktualizacja koncepcji regulacji rzeki Odry granicznej”.


W spotkaniu, które odbyło się w Ministerstwie Środowiska udział wzięli z ramienia delegacji polskiej Witold Sumisławski, Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, Andrzej Kreft, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie oraz z ramienia delegacji niemieckiej Tjark Hildebrandt z Generalnej Dyrekcji Dróg Wodnych i Żeglugi-Oddział Wschód w Magdeburgu, Hans-Jürgen Heymann Kierownik Urzędu Wodno-Żeglugowego w Eberswalde wraz ze współpracownikami a także przedstawiciel Federalnego Instytutu Budownictwa Wodnego w Karlsruhe (BAW), który to Instytut był wykonawcą koncepcji regulacji Odry granicznej. Prace nad aktualizacją koncepcji trwały od 2009 r., co było wspólnym zadaniem powołanej w tym celu polsko-niemieckiej grupy projektowej odpowiedzialnej za merytoryczny nadzór nad opracowaniem koncepcji.


- ”Cieszę się, że po prawie sześciu latach dwustronnej międzynarodowej współpracy mamy dokument, na podstawie którego będzie można przejść do procesu inwestycyjnego, który zminimalizuje zagrożenia powodziowe na Odrze. Nie chodzi tu tylko o zagrożenia wywołane intensywnymi opadami deszczu, czego doświadczyliśmy już w 1997 r. i 2010 r., ale myślimy tu o zagrożeniach wywołanych powstawaniem zatorów lodowych na rzece. Uniknięciu zagrożenia od powodzi zatorowej służy nie tylko coroczna polsko-niemiecka akcja lodołamania na Odrze, ale również realizacja opracowanej koncepcji regulacji zabudowy regulacyjnej, na podstawie której dalsze działania pomogą w bezpiecznym odprowadzaniu lodu,  zapewnieniu prawidłowej ochrony przeciwpowodziowej oraz wpłyną na poprawę warunków nawigacyjnych również dla żeglugi śródlądowej.” – powiedział podczas otwarcia spotkania Witold Sumisławski, Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej.

Czytaj więcej...

Gospodarka cyrkulacyjna – Komisja Europejska wskazuje kierunek

Wyższe docelowe poziomy recyklingu są impulsem do przejścia do gospodarki o obiegu zamkniętym, o trwałym wzroście i z nowymi miejscami pracy – wskazuje Komisja Europejska.

Komisja uchwaliła 2 lipca wnioski, dzięki którym europejska gospodarka ma w większym stopniu być gospodarką o obiegu zamkniętym, a znaczenie recyklingu w państwach członkowskich ma zostać wzmocnione. Osiągnięcie nowych wartości docelowych dla odpadów pozwoli stworzyć 580 tys. nowych miejsc pracy, zwiększyć konkurencyjność Europy oraz zmniejszyć zapotrzebowanie na dostępne w ograniczonych ilościach – a więc drogie – zasoby. Propozycje Komisji oznaczają również zmniejszenie obciążeń dla środowiska oraz obniżenie emisji gazów cieplarnianych. Zgodnie z planami do 2030 r. Europejczycy mają objąć recyklingiem 70% odpadów komunalnych oraz 80% odpadów opakowaniowych, a począwszy od 2025 r. zakazać składowania odpadów nadających się do recyklingu. Wyznaczono również cele w zakresie zmniejszenia odpadów morskich i ograniczenia marnotrawienia żywności.

Czytaj więcej...

Strona 6 z 11