Pasje leśniczego Janusza Kosińskiego

Leśniczówka Górsko, jakich 15 w Nadleśnictwie Ustka. Na podwórzu wystawa starych maszyn rolniczych. W jednym szeregu stoją pięknie odnowione i odmalowane pługi, lemiesze, opielacze, kultywatory, brony. Wspomnienie rolniczego wykorzystania okolicznych gruntów, dowód, że leśnik nie zawsze żył tylko z leśnictwa. Z tamtych czasów zachowały się już nieliczne maszyny, odratowane od złomowania, wszystkie noszą ślady pracy na rzecz ludzi lasu. Z drugiej strony to tylko zapowiedź atrakcji, które czekają nas wewnątrz leśniczówki. Mieszka tu z rodziną leśniczy Janusz Kosiński, rocznik 1963, urodzony w Toruniu. Najpierw w Tucholi ukończył zasadniczą szkołę leśną, później do zawodu przybliżyło go tamtejsze technikum leśne. Był przekonany do wyboru drogi zawodowej, nie miał z tym większych problemów. W żyłach płynie krew przodków, gdzieś tam w genach przekazane zamiłowania przyrodnicze i kolekcjonerskie. Leśniczy, jak relikwie, przechowuje najstarsze pamiątki rodzinne. Najciekawsze pośród nich to:
•    karta łowiecka z 1932 roku wystawiona na Juliusza Elsnera z Głuchowa, powiat Chełmno (dalsza rodzina). Co ciekawe, była ważna w okresie 29.12. 1932 – 22.01.1933 roku,
•    indeks studencki dziadka Józefa Czarneckiego z dnia 8.12.1920 roku, wystawiony przez Uniwersytet Lwowski im. Jana Kazimierza, Wydział Prawa (w języku łacińskim),
•    z tego samego okresu pochodzi również studencki dowód osobisty dziadka oraz karta tożsamości wydana przez PKP Dyrekcja Gdańska (22.02.1923 rok),
•    pocztówka z informacją od pradziadka (ze strony Matki) Wacława Jakubowskiego, powstańca wielkopolskiego z Kcyni. Adresowana do Gniezna, gdzie do dziś mieszka dalsza rodzina leśniczego. Z treści wynika, że dziadek zawiadamia o urodzeniu córki Barbary, babci J. Kosińskiego. Pradziadek odbywał służbę w niemieckim wojsku, brał m. in. udział w kampanii francuskiej, w tym bitwa pod Verdun. Przy okazji urlopu, zdezerterował z pruskiej armii, zdążył jeszcze wziąć udział w powstaniu wielkopolskim.
•    dowód nadania pradziadkowi w dniu 13.05.1938 roku brązowego medalu za długoletnią służbę w PKP Oddział Ruchowo - Handlowy w Toruniu,
•    medal niepodległości nadany dnia 6.06.1933 roku przez Prezydenta RP, za który zresztą odznaczony pradziadek musiał uiścić opłatę administracyjną w kwocie 8 zł,
•    Ausweis z dnia 30.04.1943 roku na nazwisko dziadka Teodora Kosińskiego, ur. w Warszawie (brał udział w walkach Legionów Piłsudskiego), w jego rodzinie był leśniczy z Wiela n/Notecią,
•    pośród najstarszych pamiątek rodzinnych zachowała się książeczka do nabożeństwa, datowana na 1892 rok, wydana przez jedną z poznańskich oficyn. Dobry stan książeczki, czyste kartki, niepozaginane rogi, wskazują na dość oszczędne korzystanie przez przodków.

Czytaj więcej...

Wnioski z konferencji „Polskie Lasy Państwowe i ich rola w jednoczącej się Europie” odbytej w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu w dniu 22 marca 2014 roku

1. Do obowiązków Lasów Państwowych należy kształtowanie bezpieczeństwa ekologicznego kraju w tym zapewnienie każdemu z nas dobrego powietrza, dobrej wody i trwałości występowania dziko żyjących gatunków. Obowiązkiem Lasów Państwowych jest równocześnie zaspokajanie zapotrzebowania społeczeństwa na bezpłatne świadczenia, płynące z powszechnej dostępności lasów,  zaspokajanie zapotrzebowania ludności i przemysłu na surowiec drzewny, wspomaganie administracji publicznej w wykonywaniu jej obowiązków m.in. w zakresie kształtowania bezpieczeństwa terytorialnego kraju.

2.System funkcjonalny Lasów Państwowych, określony w ustawie o lasach przed jej nowelizacją na początku roku 2014, gwarantuje utrzymanie samowystarczalności ekonomicznej tego przedsiębiorcy przy wypełnianiu obowiązków tego podmiotu. System ten powinien być utrzymany. Powinien ulegać doskonaleniu, lecz nie destrukcji.

Czytaj więcej...

Holendrzy podpowiadają: jeśli nie możemy pokonać wody, musimy ją oswoić

Holendrzy bez wątpienia są ekspertami w dziedzinie gospodarowania wodą – ponad połowa powierzchni ich kraju leży na poziomie lub poniżej poziomu morza. Kraj od wieków toczy nierówną walkę z morzem o swoje terytorium, wielu obywateli musiało poświęcić domy na tereny zalewowe. Woda nieubłaganie napiera, lecz kraj się nie poddaje. Lata doświadczeń nauczyły Holendrów, że kluczem do przetrwania jest przystosowanie się.

Choć 60% powierzchni Holandii narażone jest na zalanie, bogate gleby torfowe i aluwialne od dawna przyciągały rolników na te tereny. Już 1000 lat temu zbudowano pierwsze groble. Od tego czasu wiedza Holendrów w dziedzinie zarządzania wodą znacznie wzrosła. Krajowe uczelnie kształcą wyśmienitych inżynierów, cieszących się renomą na całym świecie.

Czytaj więcej...

Miliony publicznych złotówek marnotrawione na rzekach

We wtorek, 4 marca, odbyło się spotkanie senackiej Komisji Środowiska (KŚ). Było to drugie posiedzenie KŚ Senatu poświęcone problemowi degradacji polskich rzek na masową skalę w rezultacie prowadzonych prac i inwestycji hydrotechnicznych. Posiedzenie potwierdziło, że kluczową rolę w rozwiązaniu problemu niszczenia rzek i niegospodarnego wydatkowania środków publicznych przez instytucje odpowiedzialne za zarządzanie wodami śródlądowymi, powinien odegrać polski parlament, w toku prac nad nowelizacją prawa wodnego. Praktyka ostatnich 25 lat dowiodła, że największą przeszkodą jest brak woli politycznej, która pozwoliłaby na radykalne zreformowanie gospodarki wodnej, gwarantujące racjonalne zarządzanie całymi zlewniami rzek.

Czytaj więcej...

Powodzie w UE - szkody

Nowe badania przemawiają za wzmocnieniem ochrony przeciwpowodziowej i wprowadzeniem podatków ekologicznych

Korzyści z infrastruktury ekologicznej

Dwa badania opublikowane przez Komisję Europejską pokazują, w jaki sposób polityka ochrony środowiska może pobudzić wzrost gospodarczy poprzez zwiększenie ochrony przeciwpowodziowej i przejście na bardziej ekologiczne podatki. Jedno badanie dostarcza więcej informacji na temat ogólnych korzyści gospodarczych z ze sprawnie realizowanych inwestycji w ochronę przed powodziami, zaś drugie podkreśla korzyści płynące z przeniesienia obciążeń podatkowych z obszaru zatrudnienia na wykorzystanie zasobów i zanieczyszczenia.

 

Europejski komisarz ds. środowiska Janez Potočnik stwierdził: Inwestowanie w ochronę przeciwpowodziową może przynieść ogólne korzyści dla gospodarki, zwłaszcza dzięki naturalnym rozwiązaniom, które są wysoce opłacalne. Z kolei ekologiczne reformy podatkowe mogą prawie dwukrotnie zwiększyć obecne dochody dla budżetów krajowych. Będzie to korzystne dla środowiska naturalnego, a także może przyczynić się do zmniejszenia podatków w sektorze zatrudnienia oraz do redukcji deficytu. To poważny argument za zmianą stanu obecnego.

 

Badanie na temat potencjału bardziej ekologicznych podatków, w którym zgromadzono dane z 12 państw członkowskich, sugeruje, że przejście od opodatkowania zatrudnienia w kierunku opodatkowania zanieczyszczenia (przykładowo poprzez zwiększenie opodatkowania przyczyn zanieczyszczenia powietrza i wody) przyniosłoby realne dochody w wysokości 35 mld euro w 2016 r., które wzrosłyby do 101 mld euro w 2025 r. Gdyby podjęto również działania w celu wyeliminowania dotacji szkodliwych dla środowiska, kwoty te byłyby jeszcze wyższe. W zależności od państwa członkowskiego potencjalne przychody sięgają od nieco ponad 1 proc. PKB rocznie do niewiele ponad 2,5 proc. PKB rocznie w 2025 r.

Czytaj więcej...

Strona 7 z 11