Udana Symbioza

Taka ocena ma pełne uzasadnienie w świetle danych i ocen zaprezentowanych na seminarium zorganizowanym przez Instytut Badawczy Leśnictwa w Sękocinie. Tematem jego były relacje: lasy a przemysł, a przedmiotem rozważań kompleksowe analizy jego wpływu na środowisko leśne. Podstawę seminarium stanowiła synteza, czterdziestoletnich wieloaspektowych badań, zmian ekosystemów leśnych w strefach oddziaływania imisji elektrowni Kozienice, największej inwestycji tej branży w Polsce, opalanej węglem kamiennym.

W ośmiu referatach autorzy zaprezentowali zaledwie część wyników z szerokiego programu badawczego, realizowanego od początku we współpracy z Elektrownią Kozienice. Unikalność tych badań w skali nie tylko kraju, ale i Europy polega na tym, że rozpoczęto je jeszcze przed uruchomieniem Elektrowni

Stanowi to wyraz racjonalnego podejścia inwestora, pokazuje bowiem, że Polak chce być mądry przed szkodą, a więc i bezpieczny w działaniach.

Świadczy o tym także fakt, że już w fazie projektowania elektrowni traktowano racjonalnie praktyczną ochronę środowiska. Stąd tez cyklicznie były i są prowadzone pomiary i analizy, których wyniki są punktem odniesienia i prognozowania zmian ekosystemów leśnych, a zwłaszcza w dziedzinie ochrony wód, powietrza, gleby i różnorodności biologicznej.

Czytaj więcej...

Aktywne metody ochrony przyrody w zrównoważonym leśnictwie

Szanowni Państwo!
Zapraszamy do udziału w IX Konferencji z cyklu "Aktywne Metody Ochrony Przyrody w Zrównoważonym Leśnictwie", która odbędzie się w Rogowie w dniach 27-28 marca 2013 roku

Temat przewodni konferencji brzmi:
METODY OCHRONY I GOSPODAROWANIA POPULACJAMI DZIKICH ZWIERZĄT W LASACH

Planowane sesje tematyczne

  1. Lasy jako ostoja gatunków dzikich zwierząt
  2. Łowiectwo a ochrona dzikich zwierząt
  3. Metody zapobiegania kolizjom drogowym ze zwierzętami
  4. Rola i zasady funkcjonowania ośrodków rehabilitacji zwierząt
  5. Efektywność reintrodukcji jako metody ochrony zagrożonych gatunków
  6. Wdrażanie nowoczesnych technik badawczych w ochronie dzikich zwierząt

Termin zgłaszania propozycji referatów upływa 25 lutego 2013 r.

Szczegóły na stronie: http://cepl.sggw.pl/konferencja/amop/index.htm

Zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji.

Multimedialna wystawa „lasy świata i ich mieszkańcy”

Polska Zielona Sieć zaprasza na multimedialną wystawę edukacyjną kampanii „Kupuj odpowiedzialnie drewno i papier” pt. „Lasy świata i ich mieszkańcy”, która odbywa się w Krakowie w dniach 12.11.2012-7.12.2012.

Lasy na świecie zajmują łącznie ok. 4 mld ha (to prawie 130 razy tyle, co powierzchnia Polski), czyli ok. 30% zamieszkanych lądów. Znikają jednak z powierzchni Ziemi w rosnącym tempie. Wycinane są zwłaszcza pierwotne lasy Amazonii, doliny Konga, Azji Południowo-Wschodniej, Ameryki Północnej i Syberii.

W ciągu jednej minuty świat traci lasy o powierzchni 36 boisk do piłki nożnej! Rocznie daje to tyle, ile wynosi powierzchnia Grecji! Za eksploatacją lasów stoją wielkie pieniądze oraz poważne interesy gospodarcze i polityczne. Lasy giną głównie w wyniku rosnącego zapotrzebowania na drewno i papier;

z powodu zwiększania powierzchni hodowli zwierząt wycina się je i wypala pod nowe pastwiska. Wylesianie prowadzi się również pod monokulturowe uprawy roślin takich jak kukurydza, soja, palma olejowa, eukaliptus, bambus. Lasy giną również ze względu na bogactwa, jakie kryje pod nimi ziemia (ropa, węgiel, minerały). Wspólnym mianownikiem tych czynników jest galopujące zapotrzebowanie na te produkty, a więc nadmierna konsumpcja.

Odwiedzający wystawę „Lasy świata i ich mieszkańcy” mogą obejrzeć filmy a także fotografie z Polski, Indonezji, Malezji, Wietnamu, Brazylii, Kamerunu, Burkina Faso i Chile, przedstawiające w ciekawy sposób lasy świata, ich mieszkańców a także ludzi pracujących w przemyśle drzewnym i korzystających z zasobów leśnych.

Czytaj więcej...

Czy potrzeba kryteriów eow dla masy pofermentacyjnej?

Zagadnienia gospodarki odpadami są regulowane na poziomie unijnym przede wszystkim poprzez zapisy Dyrektywy ramowej[1] 2008/98/WE i Dyrektywy[2] 99/31/WE. Pierwsza z nich definiuje m.in. produkt uboczny oraz koniec cyklu życia odpadów (utrata statusu odpadu, EoW, ang. End-of-Waste) oraz wskazuje cele w zakresie recyklingu odpadów komunalnych i funkcję programów zapobiegania powstawaniu odpadów. Z kolei druga z ww. dyrektyw nakłada na gminy obowiązek ograniczenia składowanej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji. W sytuacji nacisku na ograniczenie ilości odpadów trafiających do utylizacji i składowania oraz dążenia do zmniejszenia zużycia zasobów naturalnych szczególne znaczenie zyskują działania upowszechniania recyklingu i promocji wykorzystania odpadów jako zasobów. Biorąc pod uwagę zapisy wspomnianych aktów podjęto polemikę nt. czy dany materiał to wciąż surowiec czy już odpad, a co za tym idzie – powstała potrzeba opracowania kryteriów końca statusu odpadu dla różnorodnych strumieni odpadów. Jednym z dyskutowanych materiałów jest masa pofermentacyjna z biogazowni, dla której opracowany zestaw kryteriów EoW może stać się narzędziem promocji na rzecz podnoszenia jakości oraz stać się bodźcem ekologicznych i ekonomicznych korzyści z tego tytułu.

Czytaj więcej...

Strona 10 z 11