Misja środowiskowa grupy CIECH

W Grupie Chemicznej Ciech funkcjonuje osiem dużych zakładów produkcyjnych reprezentujących różne działy przemysłu chemicznego. Nieustannie rosnące wymagania środowiskowe stawiają przed Spółkami konieczność monitorowania prowadzonych procesów ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na środowisko oraz odpowiedzialności za jego stan. Zintegrowanie działań na rzecz ochrony środowiska z planami rozwojowymi Spółek to ważny element polityki Grupy Chemicznej Ciech. Troska o środowisko przejawia się w szeregu inwestycji proekologicznych, które prowadzą do wymiernych efektów w postaci ograniczania emisji zanieczyszczeń i widocznej poprawy jego stanu w otoczeniu zakładów.
Potwierdzeniem wysokiej jakości zarządzania w Spółkach są liczne certyfikaty, które równocześnie stanowią dowód dobrowolnego zobowiązania do ciągłej poprawy i doskonalenia, także w sferze ochrony środowiska.

Większość spółek produkcyjnych Grupy Ciech ma bogate, wieloletnie doświadczenia w pracach nad wdrażaniem i utrzymaniem systemów zarządzania środowiskowego, zgodnych z wymaganiami normy ISO 14001. Często są one częścią zintegrowanych systemów zarządzania, obejmujących swym zakresem również zarządzanie  jakością, zdrowiem i bezpieczeństwem pracy, a także bezpieczeństwem żywności. Ponadto Zachem i Organika-Sarzyna są sygnatariuszami Programu Odpowiedzialność i Troska. Spółki wykorzystują systemy zarządzania środowiskowego jako podstawowe narzędzia w dążeniu do ograniczenia oddziaływania na środowisko, przy jednoczesnej optymalizacji gospodarowania posiadanymi zasobami oraz do budowania pozytywnego wizerunku w oczach wszystkich interesariuszy Grupy Ciech.

Biuro Strategii i Inwestycji Kapitałowych w Ciech SA podjęło bardzo ważną inicjatywę wypracowania spójnej polityki proekologicznej, obejmującej całą aktywność Grupy Ciech. W czerwcu 2009 roku Zarząd Ciech SA podpisał Deklarację Środowiskową Grupy Ciech, która jest kluczowym dokumentem wdrażanego  systemu koordynacji działań środowiskowych w Grupie. System koordynacji działań  został zbudowany na wewnętrzny użytek Grupy w celu wsparcia ze strony Ciech SA działań podejmowanych przez spółki w obszarze ochrony środowiska oraz skupienia wokół idei zarządzania środowiskiem. Jednocześnie spółki niezależnie utrzymują własne systemy zarządzania środowiskowego, które w większości przypadków są poddawane procedurze certyfikacyjnej na zgodność z wymaganiami normy ISO 14001.

Krzysztof Grad