Projekt KIGNET innowacje - konferencja podsumowująca

Trwają poszukiwania dróg wyjścia z kryzysu, unowocześnienia gospodarki tak, aby osiągnąć zrównoważony rozwój i konkurencyjność na globalnym rynku.

Wśród znacznej części ekonomistów, techników, przedstawicieli biznesu, nauki i sfer rządowych panuje przekonanie, że cele te będzie można osiągnąć, przyspieszając wdrożenia innowacyjnych rozwiązań.

Chodzi przy tym nie tylko o przemysł, lecz także o sposoby zarządzania, finansowania gospodarki i rozwoju, sposób kształcenia i wykorzystanie potencjału kadrowego.

W ostatnich latach w wielu krajach UE programy tak szeroko rozumianego rozwoju opierają się na klastrach. Rokują one optymalne warunki działania m.in. ze względu na swoją horyzontalną strukturę w formule BIZNES-NAUKA-BIZNES. Mamy już wiele przypadków organizowania w Polsce działalności w formie klastrów. Można  także mówić o pewnych doświadczeniach. Przykładem sieć KIGNET, utworzona przez Krajową Izbę Gospodarczą, skupiającą grupę klastrów.

Klastry jako płaszczyzna współpracy przedsiębiorstw, nauki, samorządów oraz instytucji otoczenia biznesu to niewątpliwie dobry kierunek…Każda inicjatywa w tej sprawie jest pożyteczna.

Pod przewodnictwem Marka Kłoczko, Sekretarz Generalnego KIG, 21 czerwca 2012r. w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie odbyła się konferencja podsumowującą realizację projektu pt.: Wspieranie innowacji w Sieci KIGNET w ramach projektu „KIGNET Innowacje – izbowy system wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw”. W konferencji udział wzięli przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki i Rozwoju Regionalnego, przedstawiciele instytucji otoczenia biznesu, nauki oraz przedsiębiorcy. Organizatorzy zapewnili uczestnikom sieci bezpłatne usługi doradcze w zakresie zarządzania klastrami, audyt technologiczny, audyt energetyczny, audyt ochrony środowiska, audyt proeksportowy, kojarzenie partnerów i inne.

 

Omawiano następujące tematy: prezentacja rezultatów projektu KIGNET Innowacje, w tym ponadregionalnej internetowej platformy klastrowej; klastry jako płaszczyzna współpracy przedsiębiorstw, nauki, samorządów oraz instytucji otoczenia biznesu; prezentacja wybranych klastrów zainicjowanych i wspartych w ramach doradztwa:

Śląski Klaster Przedsiębiorstw Dorzecza Górnej Odry, Klaster Żeglugi Śródlądowej, Klaster Turystyczny Mazowsza, Klaster Recyklingu i Gospodarki Odpadowej, Klaster Energetyczny, Klaster Wodny Polski Południowej, Klaster Odnawialnych Źródeł Energii, Klaster Budownictwa „Twój dom”, Klaster Produktów Regionalnych w Lublinie.

Konferencja podsumowująca projekt KIGNET szczególnie podkreślała znaczenie i efekty  doradztwa proinnowacyjnego dla przedsiębiorstw na przykładach
konkretnych  usług świadczonych w ramach  projektu: Transfer wiedzy z uczelni do przedsiębiorstw w praktyce, Audyt technologiczny wstępem do transferu technologii, System Aktywizacji Turystyki Przyjazdowej, Doradztwo proeksportowe, Zarządzanie jakością

Dla dobra Odry

Doskonałym przykładem na potencjał związany z gospodarowaniem wodami jest Śląski Klaster Przedsiębiorstw Dorzecza Górnej Odry, który został utworzony w listopadzie  2009 r.  w Kędzierzynie-Koźlu. Skupia obecnie 13 - przedsiębiorstw, 4 - instytucje otoczenia biznesu i  3-inne instytucje. Zamierza on tworzyć sprzyjające warunki dla wzrostu innowacyjności przedsiębiorstw wiążących swój rozwój z Odrą i Kanałem Gliwickim,  a do celów strategicznych zapisał:  rozwój transportu towarowego, upowszechnienie turystyki wodnej, Odra jako źródło odnawialnej energii, woda jako dobro i jej wykorzystanie.

Wielkopolski Klaster Energii Odnawialnej

Wiodący partner w tworzeniu, rozwoju i eksploatacji energii odnawialnej w Wielkopolsce. Jego Misją jest doskonalenie umiejętności w obszarach zarządzania, marketingu, nowych technologii i innowacji oraz  edukacja i rozwój kapitału ludzkiego, a także  dążenie do specjalizacji w wybranych obszarach.

W styczniu 2012 r został złożony projekt o dofinansowanie w ramach 7PR, programu MOŻLIWOŚCI (CAPACITIES). Klaster został partnerem projektu GREEN SPACE przygotowanym i prowadzonym przez Klaster AEROSPACE z Francji. Celem projektu będzie określenie  możliwości wykorzystania technologii kosmicznych w rozwoju przemysłu energii odnawialnej. Zgodnie z polityką programu „Regiony Wiedzy” projekt ma prowadzić do nawiązania strategicznych partnerstw i podjęcia szerokiej kooperacji w przyszłości z klastrami z Francji, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Grecji, Włoch, Portugalii i Irlandii. Klaster będzie koordynatorem zadań dot. wykorzystania biomasy, energii wodnej, a także zadania dotyczące  komunikacji, promocji i rozpowszechniania wyników projektu.

Dla sprawnego funkcjonowania Wielkopolskiego Klastra Energii Odnawialnej w 2011 r. postanowiono wyodrębnić następujące grupy robocze: grupę ds. energii słonecznej,  wiatrowej, wodnej, geotermalnej oraz biomasy

Łódzki Klaster Budowlany

Promuje współpracę członków Klastra oraz Ośrodków Naukowo-Badawczych w zakresie eko-budownictwa, bio-budownictwa oraz wykorzystanie zasobów naturalnych regionu  (idea budownictwa energooszczędnego). Klaster obecnie tworzy ośrodek badań i rozwoju materiałów budowlanych i wykończeniowych. Współpracuje z ekspertami z Politechniki Łódzkiej i Instytutu Badań nad Przedsiębiorstwem i Rozwojem Ekonomicznym (EEDRI) przy Społecznej Akademii Nauk. Wśród partnerów klastra są także Regionalna Izba Budownictwa w Łodzi oraz Urząd Marszałkowski.

KLASTER GOSPDARKI ODPADOWEJ I RECYKLINGU

Inicjatywa zrodziła się w Skierniewicach. Przedstawiciele firm z branży odpadowej prowadzące działalność w Skierniewicach: O-PAL Sp. z o.o. i EKOIMPEX 2011 r. w sierpniu 2011 roku podjęły inicjatywę utworzenia klastra gospodarki odpadowej i recyklingu obejmującego swoim zasięgiem teren województwa łódzkiego i mazowieckiego. Klaster powstał w oparciu o dotychczasową współpracę przedsiębiorstw zajmujących się gospodarką odpadami z firmami świadczącymi usługi doradcze, jednostkami badawczo-rozwojowymi oraz instytucjami otoczenia biznesu.

Działalność klastrama na celu zwiększenie konkurencyjności i efektywności wykorzystania posiadanych zasobów oraz wymianę wiedzy, a także stworzenie możliwości wprowadzania innowacyjnych produktów na rynek przez firmy do niego należące. Polska ma w tej dziedzinie wiele do nadrobienia.

Klaster Turystyczny Mazowsza

W Inicjatywie klastrowej zrzeszonych jest 13 podmiotów z szeroko pojętej branży turystycznej i okołoturystycznej z obszaru województwa mazowieckiego.

Stan prac na obecna chwilę obejmuje: stworzenie założeń do nowych produktów i usług turystycznych w ramach klastra, zdefiniowanie potrzeb rozwojowych przedsiębiorców (infrastruktura, usługi doradcze i szkoleniowe, elementy organizacji i funkcjonowania klastra), przekonanie przedsiębiorców do kontynuacji działalności klastra, opracowanie wytycznych strategicznych. Klaster Turystyczny Mazowsza poszukuje podmiotów zainteresowanych dołączeniem do inicjatywy klastrowej (głównie firm turystycznych, okołoturystycznych, informatycznych), oraz jednostki naukowo – badawczej.

Konferencja podsumowująca Projekt KIGNET, prowadzona  profesjonalnie  i dużym zaangażowaniem ( co podkreślano) przez Barbarę Kosicką, Koordynatora Projektu  zaprezentowała wiele innych godnych upowszechniania pomysłów na zbiorowe działanie. Sygnalizujemy tylko te najbliższe profilowi naszego tytułu.

Ale już tych  kilka przykładów ukazuje, jak poważne zamiary i zadania z punktu widzenia potrzeb kraju znalazło się w programach klastrów. Są one w związku z tym godne poważnego wspierania. Warto zatem uważnie śledzić realizację tych ambitnych celów!

Henryk Oleksy