„Jak dodać gazu - uwarunkowania prawno-ekonomiczne rozwoju rynku gazu w Polsce”

Recenzowana książka jest silnym głosem w odbywającej się dyskusji na temat globalnego runku energii. Gaz to jedno z najważniejszych zagadnień w gospodarce globalnej jak i w Polsce. Analiza zjawisk jest przedstawiona na tle działań podejmowanych przez Unię Europejską. Na europejskim rynku paliwowym nastąpiły diametralne zmiany. Niepewność cen oraz względy ekologiczne zmuszają do zastanowienia się nad wyborem najbardziej racjonalnego rodzaju paliwa. Gaz jest paliwem przyjaznym dla środowiska, a dzięki wprowadzaniu coraz to nowych technologii, łatwości obsługi z punktu widzenia użytkownika oraz jego ogólnej dostępności może trafić do każdego odbiorcy.

Prezentowana publikacja jest znaczącym wydarzeniem wydawniczym. Została przygotowana przez kompetentnego autora młodej generacji, pracującego pod kierunkiem wybitnych znawców współczesnych zagadnień energetycznych w Instytucie Stosunków Międzynarodowych UJK. Otrzymaliśmy więc dojrzałe naukowo dzieło wypełniające lukę w nauce polskiej. Czytelnik dostaje do ręki solidną "encyklopedię" rynku gazu w okresie od czasów pierwszych pionierów gazownictwa po dzień dzisiejszy. Będzie ona dobrze służyć tym wszystkim, którzy szukają pogłębionej wiedzy o polityce bezpieczeństwa dostaw paliw, problemach bezpieczeństwa energetycznego wszystkich regionów i całego świata.

 

Energetyka jest służebna w stosunku do całej gospodarki, a więc zmiany w sektorze będą miały wpływ na uwarunkowania makroekonomiczne. Zmiany w sektorze energetycznym wiążą się oczywiście z ryzykami ekonomiczno-technologicznymi. O konkurencyjności branży energii decydują dwa elementy poprawiające konkurencyjność: zmniejszenie kosztów, w tym kosztów sieci oraz poziom obsługi klienta, a więc konkurencyjność sprzedaży i jakości usług. Energetyka przyszłości będzie wywierać coraz większy wpływ na klienta. Z punktu widzenia regulatora URE, technologie inteligentne przełamują asymetrię informacyjną i będą musiały być dostarczone regulatorowi online, co obniży globalne koszty, poprawiając narzędzia regulacji.

Recenzowana praca jest jednym z nielicznych w Polsce podręcznikiem do przedmiotu bezpieczeństwo międzynarodowe, wykładanego w szkołach wyższych na kierunkach stosunki międzynarodowe, europeistyka i politologia.     Lektura podręcznika pozwała na zapoznanie się z najważniejszymi tendencjami i ewolucją modelowania rynku gazu w UE. Największych zalet podręcznika upatruję w tym, że jego lektura pozwala na zaznajomienie czytelnika z uwarunkowaniami, koncepcjami, praktycznymi działaniami, głównymi etapami i kierunkami rozwoju rynku gazu.

Autor słusznie zauważa, że Nowe Prawo Gazowe zmienia reguły rządzące sektorem, dostosowuje polskie regulacje do wymagań Trzeciego Pakietu Energetycznego i rozporządzenia o bezpieczeństwie dostaw oraz tworzy ramy prawne dla procesu uwolnienia rynku gazu.

Książka odnosi się także do działań związanych z przyjmowaniem i wdrażaniem Pakietu klimatyczno-energetycznego. Zwrócono szczególną uwagę na koszty, jakie ze względu na specyficzną sytuację Polski – dominującą energetykę węglową, poniesie nasz kraj.

UE potrzebuje w pełni funkcjonującego, połączonego i zintegrowanego wewnętrznego rynku energii. Struktura polskiego rynku gazu ziemnego będzie odgrywała coraz większą rolę dla rozwoju prac, związanych z gazem niekonwencjonalnym, z którym Polska wiąże wielkie nadzieje.

Omawiana pozycja świadczy o niezwykłej pracowitości autora, który zebrał olbrzymią ilość danych i interesującej grafiki o wysokich wartościach poznawczych. Jestem przekonany, że będzie ona przydatna dla badaczy stosunków międzynarodowych, a przede wszystkim dla potrzeb dydaktyki akademickiej. Ze względu na wysoki poziom merytoryczny, klarowny styl, strukturę i sposób opracowania, w tym zwięzłą formę poszczególnych rozdziałów, ksiązka w pełni spełnia kryteria wartościowego podręcznika akademickiego.

Prof. dr hab. Zenon Ślusarczyk
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach