XVI Światowa Konferencja Gospodarcza Polonii

W dniach 22-24 czerwca w Warszawie i Płocku odbyła się XVI Światowa Konferencja Gospodarcza Polonii. Tegoroczne spotkanie odbyło się pod patronatemwicepremiera, ministra gospodarki Janusza Piechocińskego.

- Tworzymy dobre warunki do rozwoju przedsiębiorczości, odnotowujemy wzrost eksportu i przyciągamy do Polski zagraniczne inwestycje. Dzięki temu mamy stabilną gospodarkę, co zawdzięczamy również Polonii i biznesowi polonijnemu – powiedział wicepremier, minister gospodarki Janusz Piechociński podczas inauguracji.

Wicepremier Piechociński podkreślił, jak ważna dla zapewnienia zrównoważonego wzrostu i tworzenia przewag konkurencyjnych jest koordynacja polityki gospodarczej w ujęciu globalnym: wspólnie koncentrujemy się na poprawie infrastruktury, m.in. w transporcie, energetyce, telekomunikacji. Tworzymy regulacje przyjazne dla biznesu i działamy na rzecz coraz lepszej jakości prawa – powiedział.

W opinii wicepremiera Piechocińskiego, jedną z kluczowych przewag konkurencyjnych Polski są ludzie. – Masowa emigracja zarobkowa przyczynia się do wzrostu wydajności gospodarczej. Wiele osób jednak decyduje się wrócić do Polski i tu prowadzić firmy. Wpływ na to może mieć kondycja rodzimej gospodarki i jej duża odporność na trwający od kilku ostatnich lat kryzys – wyjaśnił.

Wicepremier przypomniał także, że MG wspiera firmy w ekspansji zagranicznej. Zaznaczył, że dzięki projektom takim jak Go China i Go Africa polscy przedsiębiorcy uzyskają wsparcie na nowych obiecujących rynkach. Z kolei działania promocyjne na rynkach perspektywicznych (Algieria, Brazylia, Kanada, Kazachstan i Turcja) stwarzają polskim firmom wielkie szanse wzrostu eksportu i inwestycji.

W spotkaniu wzięli udział przedsiębiorcy z 31 krajów i Polski, przedstawiciele administracji centralnej i samorządowej, reprezentanci izb gospodarczych, szefowie instytucji finansowych i otoczenia biznesu a także przedstawiciele świata nauki i kultury oraz polskich placówek

Światowa Konferencja Gospodarcza Polonii - to miejsce dialogu dla reprezentantów środowisk gospodarczych Polonii przybyłych ze wszystkich kontynentów, a osobiste relacje powstałe podczas tych spotkań to kluczowy element służący międzynarodowej współpracy na globalnym rynku.

Tematyka konferencji obejmuje wszystkie sfery życia gospodarczego nowoczesnych firm, prowadzonych przez Polonię na całym świecie. Konferencje Gospodarcze Polonii stwarzają warunki do nawiązywania kontaktów biznesowych między przedstawicielami firm, służy konsolidacji środowiska biznesu oraz umożliwia wymianę wiedzy i doświadczeń.

Wygłoszone na Konferencji główne prelekcje obejmowały tematy:

- Aktualny stan gospodarki i pożądane kierunki współpracy.

- Nowoczesne oprogramowanie szansą dla przedsiębiorstw. O obniżaniu kosztów, poprawie wydajności i konkurencyjności produktu.

- Skala i kierunki dofinansowywania projektów inwestycyjnych z przyznanych środków unijnych.

- Specjalne Strefy Ekonomiczne. Gdzie szczególnie warto podejmować działalność gospodarczą?

- Energia odnawialna – konieczność i wyzwanie! Pilne zadanie na skalę kraju.

- Utylizacja odpadów komunalnych przy stosowaniu nowych technologii. Potencjalne źródło zysku dla samorządów i przetwórców.

Fundacja Polonia

To niezależna organizacja pozarządowa, z siedzibą w kraju, działająca w Polsce jak i poza jej granicami. Została powołana na Zamku Królewskim w Warszawie z inicjatywy kilkudziesięciu przedstawicieli Polonii, zamieszkałych w kilkunastu krajach Świata oraz krajowe i zagraniczne osoby prawne. Podjęła działalność w 1989 roku.

Główne cele Fundacji skupione są na umacnianiu więzi Polonii z Macierzą, kultywowaniu tradycji narodowych i języka polskiego oraz pogłębianiu międzynarodowej współpracy gospodarczej.

Redaktor