II Europejskie Forum Gospodarcze Polonii

 

Praca wytrwała zwycięża wszystko” Wergiliusz

W Nowej Rudzie chce się chcieć

W dniach 23 – 24 listopada 2013 roku w Nowej Rudzie odbyło się II Europejskie Forum Gospodarcze, zorganizowane przez Stowarzyszenie Europejska Wspólnota Gospodarcza Polonii (SEWGP). Jest to dobrowolne zrzeszenie osób fizycznych, obywateli polskich oraz cudzoziemców, jako oddolna inicjatywa założycieli.

Współorganizatorami Forum były lokalne władze Miasta i Gminy Nowa Ruda (obecny był burmistrz Tomasz Kiliński) i Gminy Radków (również obecny burmistrz Jan Bednarczyk) oraz Agencja Rozwoju Regionalnego (AGROREG) przy wsparciu Starostwa Powiatowego w Kłodzku. Udział w Forum wzięła Julia Geringer de Odenberg, Europosłanka z Dolnego Śląska.

Jako przedstawicielka Europarlamentu podkreśliła, że należy stawiać na rozwój i na współpracę z Polonią gospodarczą , bowiem istnieje problem młodych i wykształconych ludzi, którzy wyjeżdżają z przyczyn ekonomicznych z Polski , często pracują poniżej swoich kwalifikacji zawodowych, a Polska - pozbywając się inżynierów i techników - coraz bardziej się oddala od głównego nurtu postępu techniki. Tym samym powiększa się przepaść pomiędzy krajami rozwiniętymi, a Polską.

Zbigniew Jaroszewski, Prezes SEWGP przedstawił cele organizacji, w tym m.in. promocję działalności gospodarczej zagranicznych udziałowców w Polsce, oraz polskich, promowanie za granicą polskich produktów, myśli naukowo-technicznej, dziedzictwa i dorobku kulturowego Polski. Promocja ta ma duże znaczenie dla pogłębienia międzynarodowej współpracy gospodarczej oraz zwiększenia roli Polonii w rozwoju gospodarczym kraju pochodzenia. W szczególności współpraca ta powinna objąć tysiące mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, działających w gminach, powiatach, regionach. Prezes Jaroszewski, zaprawiony w bojach społecznik, mieszkający obecnie w Hanowerze nieprzypadkowo wybrał lokalizację II Forum. Jest mianowicie dzieckiem tej ziemi z piękną kartą historii rodzinnej, związanej z dziejami noworudzkiej kopalni, nic więc dziwnego, że szczególnie leży mu na sercu przyszłość tego miasteczka. (Rodzina Jaroszewskich zasługuje na osobny reportaż, książkę, scenariusz filmowy).

Polonia ma możliwości w krajach zamieszkania wyszukiwania partnerów do współpracy i przekazywania informacji na temat przepisów prawnych, którym trzeba sprostać wchodząc na rynki zagraniczne. Zdaniem PARP jest to szczególnie ważne właśnie dla tych firm, gdyż ich znaczenie, samodzielność i elastyczność powinny rosnąć dzięki inwestycjom i innowacjom.

Chodzi o to, aby po 2020 roku mogły bezpiecznie działać na międzynarodowym rynku. Sprzyjać mogą temu także środki UE na lata 2014 – 2020 jakie można pozyskać jeżeli potrafimy przedstawić wiarygodne programy rozwoju i ekspansji.

Także wprowadzone do Polski małe i średnie firmy polonijne mogłyby wg szacunków zainwestować w gospodarcze przedsięwzięcia w kraju kilkanaście mld PLN rocznie. Przyczyniłoby się to do ograniczenia bezrobocia i wyjazdów młodych ludzi z Polski. Aby to zadziałało potrzebne jest wzajemne zaufanie, jak również ułatwienia w organizacji biznesu.

II Europejskie Forum Gospodarcze Polonii zaowocowało konkretnymi przedsięwzięciami i nowymi inicjatywami. Uczestnicy mieli okazję zapoznać się z ofertami inwestycyjnymi przybyłych przedsiębiorców z Polski z zagranicy,

Adam Łącki - wicestarosta Powiatu Kłodzkiego zaprezentował bogate możliwości rozwoju powiatu w oparciu o lokalne zasoby naturalne i kadrowe, co robi wrażenie w skali całej Unii Europejskiej. Pozyskano mianowicie inwestora m.in. z Australii, który zamierza przywrócić sól tej ziemi...chodzi o powrót do wydobycia węgla koksującego, które przerwano tu w 1994 roku. Spółka Coal Holding z grupy kapitałowej BALAMARA Resources Limited zamierza wybudować kopalnię w okolicy Nowej Rudy. Spółka uzyskała już koncesję i ropoczęła odwierty badawcze.

Konferencja ujawniła wielkie zaangażowanie władz lokalnych w ożywienie gospodarcze powiatu, w którym bezrobocie dochodzi do 30%. Rozwój turystyki, bazującej na walorach przyrodniczych Ziemi Kłodzkiej nie wystarczy. Zdaniem wicestarosty niezbędne są inwestycje w przemysł wydobywczy, tak jak ma to miejsce w przypadku węgla koksującego, którego wydobycie zaniechano przed 20 laty, nie licząc się z konsekwencjami dla mieszkających tu ludzi.

A przecież rejon bogaty jest w wiele innych surowców kopalnych, zasługujących na wykorzystanie. Również przemysł drzewny stwarza możliwości rozwoju w meblarstwie i budownictwa. Podobnie rolnictwo i hodowla, oraz przetwórstwo rolno-spożywcze ma tutaj duże pole do popisu. Są też podstawy do rozwoju energetyki wodnej. Niezbędne jest do tego poważne wsparcie finansowe ze strony państwa,n w tym także na rozbudowę infrastruktury i budownictwa socjalnego dla poszerzenia oferty dla lecznictwa i rehabilitacji w miejscowych uzdrowiskach.

Adam Łącki wiąże nadzieje z powołaniem do życia operatora przedsiębiorczości w oparciu o lokalne kadry i udział specjalistów z zewnątrz oraz podejmuje starania o szersze umożliwienie korzystania w Kłodzku ze Specjalnej Strefy Ekonomicznej rodzimym inwestorom, jak np. firma Selekt Comfort.

Można się spodziewać, że upór i pomysłowość wcześniej czy później zaowocują pozytywnie . Nadzieję taką budzą zapowiedzi Premier Bieńkowskiej, skierowania do regionów poważnych środków na lata 2014–20120. A zatem część z nich powinna trafić na Ziemię Kłodzką.

II Forum SEWPG znalazło gościnę w Centrum Biznesu i Innowacji w Nowej Rudzie , które jest częścią projektu pod nazwą Park Biznesu i Innowacji „Nowa Ruda”. Rezultatem I etapu projektu jest udostępnienie 15 tys. m2 powierzchni produkcyjnej nowym inwestorom na bardzo korzystnych warunkach. Prezes Jerzy Dudzik, zapowiedział kolejny, przyszłościowy projekt, którym będzie tu wielce obiecująca Strefa transferu wiedzy i technologii.

Forum w Nowej Rudzie podjęło prace nad wspólnym porozumieniem  w  tworzeniu form współpracy pod hasłem „PARTNERSTWO DLA SUKCESU''

Zaangażowanie się Starosty i Burmistrza Miasta Nowej Rudy pokazują, że tego typu  spotkania sprzyjają pogłębianiu atmosfery otwartości i dialogu i budowy zaufania co było głównym celem FORUM .

Niestety, nie wszędzie władze lokalne wykazują ku temu niezbędną inicjatywę i wsparcie równe temu, jakie zaprezentowało Starostwo w Kłodzku, w przeciwieństwie do Marszałka Województwa Dolnośląskiego, który odmówił patronatu.

Forum może przyczynić się do wspólnego wypracowania porozumienia ułatwiającego tworzenie różnorodnych form współpracy pod hasłem PARTNERSTWO DLA SUKCESU tak, aby racjonalne współdziałanie decydowało o pożądanych efektach gospodarczych i społecznych, korzystnych dla wszystkich zaangażowanych.

 

Aleksandra Wójtowicz